อาจารย์ เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล

การศึกษา                                                                                     

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 • Certify COACH ระดับ PCC จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • โค้ช วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษา People Develop Center
 • กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย – PMAT
 • อาจารย์พิเศษด้าน HRM & HRD มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์ทำงานประจำ ;-

มีประสบการณ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี ในตำแหน่งและองค์กรธุรกิจต่างๆ ดังนี้

กลุ่มบริษัทในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์บริการลูกค้า AIS)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Development Manager)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) –AIS  

 • ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

 • หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรฝึกอบรม:-

โครงการที่ปรึกษา:-

 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Development Project)
 • โครงการระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS)
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กร (Organization Development – OD)
 • โครงการวางระบบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือนและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Organizing and Human Resource Management)
 • โครงการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
 • โครงการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Balance Scorecard & KPI)
 • โครงการจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map, Career Development)
 • โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Management Development Program – MDP, Talent Management)

หัวข้อที่ถนัดในการบรรยาย :-

 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • ผู้นำสไตล์โค้ช (Leader as Coach)
 • ทักษะการโค้ช (Coaching &Positive Feedback)
 • Agile Mindset & Growth Mindset
 • PMS – Performance Management Systems & Performance Appraisal
 • เทคนิคการจัดทำ Balanced Scorecard & KPIs
 • HR for Non HR , People Management
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skills)
 • การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Building by Walk Rally & other activities)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management & Strategy)
 • การบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Strategy)
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill)
 • การปฏิบัติงานเชิงรุกสำหรับนักบริหารสมัยใหม่ (Proactive Management)
 • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
 • เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • การสร้างความผูกพันต่อองค์การ (Employee Engagement)
 • ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน (Good  Work & Good Life) และ EQ for Success
 • จิตวิทยาในการทำงานและการบริหาร (Psychology of Work)

องค์กรที่มอบความไว้วางใจให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในองค์กร:-

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • การประปานครหลวง
 • กรมสรรพากร
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
 • กรมจัดหางาน / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (จังหวัดสมุทรปราการ)
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 • ฯลฯ

ภาคเอกชน

 • กลุ่มธุรกิจธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
 • กลุ่มโรงแรมชนาลัย โรงแรมศรีพันวา โรงแรมดุสิต และอื่นๆ จ.ภูเก็ต
 • กลุ่มโรงแรมโนราบุรี โรงแรมสรีรายา และโรงแรมอื่นๆ เกาะสมุย และจ.สุราษฎร์ธานี
 • กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพ กาญจนบุรี และอีกหลายจังหวัด
 • บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – AIS  และบริษัทในเครือชินวัตร
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 3BB Broadband
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท  เมอร์เซเดสช-เบนซ์ (ประเทศไทย)  จำกัด (BENZ)
 • บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (ปตท. Jiffy)
 • บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – PEPSI
 • บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) – S&P
 • บริษัท เบตเตอเวย์ จำกัด (มีสทีน)
 • บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – SHARP
 • บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  จำกัด – SONY
 • บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – SANYO
 • บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – TOSHIBA 
 • กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ซิลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด - SYNVANIA
 • บริษัท ซีเอสอาร์ อินซูเลชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด
 • กลุ่มบริษัททางด้านโลจีสติกส์ เช่น Kerry, Logistics Asia, CEVA Logistic,……
 • บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทย สแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด
 • บริษัท ไมเออร์ อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสเอ็ม-ไซโคล (ไทยแลนด์)  จำกัด
 • บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด
 • ฯลฯ
Visitors: 260,406