รุ่น 3 การลดต้นทุนและการวางแผนการผลิต (Cost Reduction and Production Planning) : 2563

นำการเรียนรู้โดย 

อาจารย์ พลกฤต   โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ 

วันสัมมนา  

 2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต ใกล้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

หลักการและเหตุผล

        ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว องค์กรจะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าในกระบวนการผลิต นั้นก็กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุน เช่น การให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตโดยใช้หลักการ PDCA เพื่อบริหารงานระยะเวลาที่ใช้การผลิตอย่างเหมาะสมตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนในการกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียต่างๆ เพราะการวางแผนการผลิตที่ดี รายได้ของบริษัทฯมากจาก 2 ปัจจัย เช่น กำไรจาการขาย กำไรจาการบริหารงาน  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียจากการะบวนการผลิต
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่สำคัญในการบริหารการผลิต การบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 • Check-in เพื่อสร้าง Growth mindset ในกระบวนการการเรียนรู้เชิงบวก
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรคืออะไร
 • อะไรที่เป็นปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต
 • Workshop 1 : วิเคราะห์ปัจจัยใดที่เป็นปัญหาในกระบวนการผลิต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • โครงสร้างต้นทุนของกระบวนการผลิต
 • Workshop 2 : วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • เรียนรู้หลักการผลิตด้วย SIPOC Model
 • การวางแผนการผลิตตามหลัก PDCA
 • เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

            5 ส,Kaizen ,8 waste, QCC, Poka-Yoke ,Visual Control

 • Workshop 3 : การนำเครื่องมือต่าง ๆ มาลดต้นทุน
 • สรุปการเรียนรู้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ระดับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง
 • Workshop
 • ถาม-ตอบ
 • Coaching Process 

วิธีการ/รูปแบบการเรียนรู้ 

o  การบรรยายเทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) และแชร์ประสบการณ์ตรง ประมาณ 50%

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน ประมาณ 25%

o  ฝึกปฏิบัติทักษะการสั่งงานและมอบหมายงานแบบ Roleplay 25% 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ) 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระเงินสดส่วนเพิ่มที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ     ค่าสัมมนา เพื่อรับเอกสาร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,164