การบริหารผลลัพธ์การทำงานยุค New Normal (Results Management) : - 2563

ในยุคที่มีความเสี่ยงโควิด 19 กำลังแพร่ระบาด หลายองค์กรมีวิถีใหม่ (New Normal) ในการทำงาน งานบางแผนกให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาด แต่ธุรกิจก็ต้องดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง สิ่งที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของเจ้าของกิจการและผู้บริหารทุกระดับ คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานจะบริหารจัดการงานอย่างไรในสภาวะวิกฤต และจะประเมินผลการปฏิบัติงานยุค New Normal อย่างไรดี

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น   ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม “เรียนรู้แนวทางการบริหารงานและการประเมินผลลัพธ์การทำงานยุค New Normal แบบกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องและสร้างความมั่นคง 


วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานยุค Work From Home
 2. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงานหน่วยงานและของตนเองในยุค Work From Home ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรหรือเป้าหมายของผู้บริหาร
 3. เสริมสร้างเทคนิคการบริหารจัดการงานหน่วยงานของตนเองในสภาวะวิกฤตยุคWork From Home
 4. เสริมสร้างเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในยุค Work From Home ให้ชัดเจนเป็นตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  แนวทางการบริหารงานในสภาวะวิกฤตยุค New Normal

 • ปัญหาการทำงาน Work from home และแนวทางป้องกันแก้ไข
 • ขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results Management)
 • แนวทางการบริหารงานในสภาวะวิกฤตยุค New Normal

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายแต่ละสายงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ ในยุค New Normal (Goals Setting)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs / Company’s OKRs) ด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • ตัวอย่างที่ 1 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs / Company’s OKRs)
 • แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักของงาน (Key Performance / Key Results) และการตั้งเป้าหมายการทำงาน (Target) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs / Company’s OKRs)
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของสายงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในยุค New Normal

 • แนวทางการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารและหัวหน้างาน ในยุค New Normal (Position KPIs / Position’s OKRs)

 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารและหัวหน้างาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ในยุค New Normal

 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKR/KPI และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 3 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKR/KPI และ Competency 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป  

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันสัมมนา :  2563 เวลา 13.30-16.30 น.

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน  

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,159