การวางแผนงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning and Follow up) : - 2563

การที่องค์กรจะบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายได้ (Corporate KPIs) ผู้จัดการและหัวหน้างานต้องวางแผนงานเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน (Functional KPIs) มีการติดตามและประเมินความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน   ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงส่งเสริมการพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้เรียนรู้การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิธีการและเทคนิคการควบคุมติดตามงาน เพื่อให้การวางแผนงานและติดตามงานมีประสิทธิภาพ ในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานของท่าน ยกระดับการวางแผนงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนการวางแผนงานและติดตามงาน
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างเทคนิคการติดตามงานให้สอดคล้องกับแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การกำหนดเป้าหมายในการบริหารงาน (Goal Setting for Management)

 • การแปลงเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงานด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการแปลงเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน
 • การบริหารกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

 

ส่วนที่ 2 : การวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning)

 • ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการ
 • ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์การทำงาน (KPI / OKR) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPI / Company's OKR)
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้วย PDCA ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (KPI / OKR)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานยุคใหม่ (Action Plan)

 

ส่วนที่  3  :  การติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Follow up)

 • หลักและวิธีการติดตามงาน 
 • 5 ประเด็นสำคัญที่หัวหน้าต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCDS)
 • การเชื่อมโยง Action Plan สู่ “ผลสำเร็จ” ด้วยการติดตามงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิงาน และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันและสัมมนา : 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน  

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,407