รุ่นที่ 2 OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective Ojective and Key Result) : 30 ตุลาคม 2563

Objective & Key Result (OKR) คือ การตั้งเป้าหมายของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยที่ทุกๆ Key Result ของทุกๆ คน สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร  แต่อาจประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKR
 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKR (Objective & Key Result) กับ KPI (Key Performance Indicators) 
 • ออกแบบและกำหนด OKR แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร
 • ออกแบบและกำหนด Key Result แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective
 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKR ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKR ได้อย่างไร
 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKR ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้แบบกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้งานได้จริง"  

วัถตุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการนำ OKR (Objective and Key Result) มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ

2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKR กับ KPI (Key Performance Indicators) ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม

3. เสริมสร้างทักษะการกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective อย่างเป็นรูปธรรม

4. เสริมสร้างทักษะในการกำหนดกลยุทธ์หรือแนวคิดริเริ่มให้องค์กร/หน่วยงานบรรลุ OKR ได้

5. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ OKR ขององค์กรและผู้บริหารได้ 

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKR (OKR Introduction)

 • ความเป็นมาของ OKR
 • ความหมาย และ Concept ของ OKR
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPI แบบเดิม และ KPI ยุคใหม่ กับ OKR
 • ความเชื่อมโยงของ OKR กับ Performance Management System (PMS)
 • 5 ระดับของ OKR : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs 

ส่วนที่ 2 : แนวทางการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs alignment )
 • องค์กรจะประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ที่มีมาใช้ในการกำหนด Objective และ Key Results ได้อย่างไร?
 • ขั้นตอนการนำ OKR ไปใช้ในการบริหารคนและองค์กร (OKR Process) 

ส่วนที่ 3 : วิธีและเทคนิคกำหนด OKR (OKR Techniques)

 • หลักการในการตั้ง Objective ที่ดี และ Objectives ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร ?
 • เทคนิคในการกำหนด Key Result ด้วยหลักการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร ?
 • แนวทางการกำหนด Key Result ให้สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • กำหนด OKR อย่างไรให้ชัดเจน และสามารถติดตามผลเป็นตัวเลขได้ ?
 • ตัวอย่าง : Department's / Section's OKR 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการกำหนดยุทธวิธีหรือแนวคิดริเริ่มการทำงานให้สอดคล้องกับ OKR (Initiative or Tactics) 

 • แนวทางการกำหนดยุทธวิธี หรือแนวคิดริเริ่มการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ OKR (Initiative or Tactics)
 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKR ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (OKR Agreement)  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่หล่อหลอมมากว่า 30 ปี
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันและเวลาสัมมนา :   

วันที่  30  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน    

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                         บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่ง Fax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • กรณีเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Hotline : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,164