พัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกล ด้วยใจรักองค์กร (Sense of Business Ownership) : 3 ตุลาคม 2563

เบื้องหลังของความสำเร็จธุรกิจ คือ บุคลากรมืออาชีพที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยจิตสำนึกรักองค์กร  แต่หลายองค์กรกับประสบกับปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น 

o  มีความคิด/มุมมอง หรือแสดงพฤติกรรมด้านลบต่อการทำงานหรือองค์กร 

o  ทำงานไปวัน ๆ ขาดการปรับปรุง พัฒนางาน 

o  ขาดความรับผิดชอบในการทำงาน 

o  ขาดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน 

o  ทำงานด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

o  เฉยๆ กับความสำเร็จ หรือความอยู่รอดขององค์กร 

o  มีปัญหาในการสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน 

o  อื่นๆ สารพัดปัญหา 

ปัญหาด้านบุคลากรดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บุคลากรในองค์กรได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกความรักต่อองค์กรไม่ถูกวิธี หรือถูกละเลยการพัฒนา ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่ต่างก็หันมาให้ความสนใจ ทุ่มเทการพัฒนาด้านความคิดและจิตใจของบุคลากรให้บุคลากรมีจิตสำนึกความรักและภักดีต่อองค์กร เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานมืออาชีพและจิตสำนึกรักองค์กร ที่จะจุดประกายความคิด และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิด ขั้นตอน และเทคนิคการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกล ด้วยใจรักองค์กร
 2. จุดประกายความคิดในการพัฒนาตนเองให้มีจิตสำนึกของพนักงานมืออาชีพและจิตสำนึกรักองค์กรในการสนันสนุนความเจริญเติบโตขององค์กร
 3. เสริมสร้างเทคนิคการแปลงจิตสำนึกรักองค์กรสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้   

ส่วนที่  1  ความมั่นคงและเติบโตอยู่รอดขององค์กร 

 • ความมั่นคงและเติบโตอยู่รอดขององค์กร
 • เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร 
 • 8 จิตสำนึกของบุคลากรมืออาชีพ 

ส่วนที่  2  แนวทางการปลูกฝังความรักตนเองของบุคลากร...ก้าวแรกของใจรักองค์กร 

 • บันไดแห่งรัก...ถ้าหากจะรักองค์กร 
 • แนวทางปลูกฝังความรักต่อตนเอง 

ส่วนที่ 3  แนวทางปลูกจิตสำนึกความรักและเป็นเจ้าของงาน...ก้าวที่สองของใจรักองค์กร

 • 3 ปัจจัยในการส่งเสริมความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของงาน
 • 9 แนวทางปลูกจิตสำนึกความรักและเป็นเจ้าของงาน

ส่วนที่  4  แนวทางการปลูกฝังความรักต่อเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน...ก้าวที่สามของใจรักองค์กร

 • การปลูกฝังความรักและมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน 
 • การปลูกฝังความรักต่อหัวหน้างาน

ส่วนที่  5 แนวทางการสร้างความรักต่อองค์กร...ก้าวที่สี่ของใจรักองค์กร

 • 14 กำแพงความคิด...ที่สกัดกั้นความรักต่อองค์กร 
 • 3S จิตสำนึกรักองค์กร 
 • 5 เครื่องมือในการสร้างความรักต่อองค์กร

ส่วนที่ การแปลงจิตสำนึกรักองค์กรสู่การปฏิบัติ  

 • บุคลากรที่มีใจรักและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร 
 • การแปลงจิตสำนึกรักองค์กรสู่การปฏิบัติจาก QCDS 
 • การแปลงจิตสำนึกรักองค์กรสู่การปฏิบัติจาก 8 แหล่งขุมทรัพย์ในองค์กร   

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ฝ่าย HRD และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันสัมมนา :  3 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

  

ค่าลงทะเบียนอบรม : 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน  

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,153