เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI : 30 ตุลาคม 2563

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตมั่นคงและอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategics Plan) รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ที่เป็น KPI มาวัดผลเป็นรูปธรรมไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน 

แต่ในการจัดทำและนำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับประเด็นคำถามที่ว่า

 • KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?
 • KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?
 • แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001/IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?
 • แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลของแต่ละตำแหน่งงานล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?  

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบจากประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำ KPI มากว่า 15 ปี ของวิทยากร มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยให้ท่านให้เรียนรู้เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบมืออาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ KPI มาก่อน 

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI สมัยใหม่
 2. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด KPI ของตนเองให้สอดคล้องกับ KPI ขององค์กรหรือหน่วยงาน
 3. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

 หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators (KPI Introduction)

 • KPI คือ อะไร ?
 • 4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้มีประสิทธิผล
 • KPIs ในองค์กรที่ดีควรมี 4 ระดับ 

ส่วนที่  2  :  แนวทางการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มในการกำหนด Corporate KPIs
 • ตัวอย่างที่ 2 : ดัชนีวัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)
 • วิธีการกำหนดและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มในการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

 • แนวทางการออกแบบและกำหนด Functional KPIs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate KPIs
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มในการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร (Performance Agreement) 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับตำแหน่งรายบุคคล (Position / Individual KPIs) 

 • การกำหนด Position KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
 • ตัวอย่างที่ 5 : ใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Job Description Version 4) ที่มี KPI 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันสัมมนา :   

วันที่  30  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน KPI Management จากประสบการณ์ตรง 17 ปี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

  

ค่าลงทะเบียนอบรม :

1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน  

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,164