Online Training ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 6 (Modern Training Management System) : 2 เมษายน 2564

ยุคการเปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรมยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) เป้าหมาย (KPI/OKR) รวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ?

ถ้าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 30 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง  

 สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม 

 1. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมทางธุรกิจ (Business Training Needs) 
 3. เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมยุคใหม่ (Competency Training Plan)
 4. เสริมสร้างเทคนิคการดำเนินการพัฒนาบุคากรแบบมืออาชีพ (Competency Development)
 5. เสริมสร้างเทคนิคการติดตามและประเมินความสามารถบุคลากร (Competency Assessment) ที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับธุรกิจ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร (Training Management System) 

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Training KPIs base on Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมทางธุรกิจ (Business Training Needs) 

 • 13 เทคนิคในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ส่วนที่  4  :  การจัดทำแผนฝึกอบรมยุคใหม่ (Competency Training Plan) 

 • การวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ (Competency Training Plan) แบบ Visual Management 

ส่วนที่  5  การดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ (Competency Development) 

 • การเตรียมการและดำเนินงานจัดฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
 • ตัวอย่าง : Training Check Lists ที่สำคัญของงานฝึกอบรม 

ส่วนที่  6  การติดตามและประเมินความสามารถบุคลากร (Competency Assessment) 

 • 5 วิธีในการประเมินผลผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และการเรียนรู้ 
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมยุคใหม่ (Training Evaluation from Results of Learning) 
 • ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินความสามารถผู้เข้ารับการอบรมตามระดับ Competency ที่คาดหวัง (Competency Assessment) 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันและเวลาสัมมนา : 

วันที่  2  เมษายน  2564  ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.                                         

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย   

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม : 

1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ชำระเพียง 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 2 ท่าน ชำระเพียงท่านล่ะ 1,300 บาท (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 3 ท่าน ชำระเพียงท่าน 1,000 บาท (ไม่รวม Vat)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 165,142