รุ่น 3 ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (Modern Training Management System) : 14 พฤศจิกายน 2563

ในยุคของการเปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรม ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (KPI/OKR) รวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ?

ถ้าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 30 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม 

 1. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Training KPIs
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
 3. เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำ Training Plan
 4. เสริมสร้างเทคนิคการจัดการฝึกอบรม
 5. เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Training KPIs base on Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • แนวทางประเมิน Return On Investment (ROI) ในการฝึกอบรมแบบ Performance Profit

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Needs) 

 • 13 เทคนิคในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการจัดทำ Modern Training Plan

 • เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Modern Training Plan) ยุคใหม่แบบ Visual Management

ส่วนที่  5  : การจัดการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

 • การเตรียมการและดำเนินงานจัดฝึกอบรม
 • ตัวอย่าง : Training Check Lists ที่สำคัญของงานฝึกอบรม

ส่วนที่  6  :  เทคนิคในการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม

 • การประเมินผลผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมยุคใหม่ (Training Evaluation from Results of Learning) 
 • ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมตามระดับ Competency ที่คาดหวัง  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันและเวลาสัมมนา : 

วันที่  14  พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น.                                         

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

ค่าลงทะเบียนอบรม :

1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน   

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,416