รุ่น 3 การบริหาร Competency อย่างมีประสิทธิภาพ : 7 พฤศจิกายน 2563

ในโลกธุรกิจความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครื่องมือในการบริหารจัดการ ก็มีการเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นได้จากหลายองค์กรไม่ว่า องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำ Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการองค์กร

แต่ทว่าหลายองค์กรยังประสบกับอุปสรรคในการนำ Competency ไปใช้งาน อาทิเช่น

 • บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้หรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
 • ไม่รู้จะวิเคราะห์หาและกำหนด Competency อย่างไรดี
 • บุคลากรที่มีความรู้เรื่อง Competency ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไรดี ?
 • บางหน่วยงานอาจมีการดำเนินการแล้ว แต่ Competency ที่มียังไม่สอดคล้องกับงานหน้างาน หรือสิ่งที่องค์กรคาดหวัง
 • Competency ที่ได้ก็ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่การประเมินเพื่อพัฒนา หรือการประเมินผลประจำปี หรือเชื่อมโยงกับ Career Path และ Succession Plan อย่างไรดี ?
สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถกำหนด และนำ Competency ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาธุรกิจองค์กรของท่าน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง พร้อมตัวอย่าง และแบบฟอร์ม โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน     

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และภาพรวมของ Competency ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งกระบวนการ
 2. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดและทบทวน Core Competency ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Managerial Competency, Functional Competency และ Level Competency ที่คาดหวังให้สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานตาม Job Description ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เสริมสร้างเทคนิคการนำ Competency ไปประยุกต์ใช้ในงาน HRM & HRD 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ (Overview to Competency)

 • รหัสลับของ ISO 9001 และ IATF 16949 เกี่ยวกับ Competence
 • ความหมายและประเภทของ Competency
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบ Competency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
 • การกำหนด Level Competency ที่คาดหวังแบบ 5 ระดับพฤติกรรมตาม Competency Dictionary
 • การกำหนด Level Competency ที่คาดหวังแบบ 4 ระดับความสามารถ (รู้-พอทำได้-เก่ง-เก่งและถ่ายทอดได้)

ส่วนที่  2  :  เทคนิคในการกำหนดและทบทวนความสามารถหลัก (Core Competency) จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) องค์กร

 • แนวทางการกำหนดและทบทวน Core Competency จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) องค์กร
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มในการวิเคราะห์และกำหนด Core Competency จาก Vision, Mission, Company Goal, Strategy, Core Value, Culture

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการกำหนดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency) จากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description)

 • กำหนด Managerial Competency และ Functional Competency ทั้งที Copy หรือ Create ดีหนอ
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Managerial Competency และ Functional Competency ให้เหมาะสมกับงานและองค์กรด้วย Modern Job Description

ส่วนที่  4 : เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 

 • ตัวอย่างแบบประเมินผลการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ด้วย Competency
 • ตัวอย่างการจัดทำ Training Road Map ในการพัฒนาบุคลากร
 • ตัวอย่างผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม (Group Development Plan) และแบบรายบุคคล (IDP)
 • ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถ
 • ตัวอย่างหลักเกณฑ์ของ Career Path บนพื้นฐาน Competency
 • ตัวอย่างหลักเกณฑ์ของ Succession Plan บนพื้นฐาน Competency 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ DCC และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันและเวลาเรียนรู้  : 

วันที่  7  พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน   

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,419