รุ่น 2 เทคนิคการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Techniques) : 3 ตุลาคม 2563

ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในช่วงวิกฤตชีวิตการทำงานที่ อัตราการ Turn Over สูงอัตราการหยุดงานเยอะ พนักงานจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน พนักงานไม่ค่อยสามัคคีกัน Productivity ไม่ค่อยดี มีการเคลมบ่อย  พนักงานไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการปล่อยข่าวจะหยุดประท้วงจนวุ่นวาย จนถึงขั้นเจ้าของกิจการไม่มั่นใจในการผลิต CEO ถึงขั้นออกปากว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตข้ามจังหวัดไปอีกสาขา

ถ้าองค์กรของท่านผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์เหล่านี้ ท่านจะสร้างและบริหารความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) อย่างไรให้เป็นระบบ ให้องค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ? 

หลักสูตรนี้มีคำตอบกึ่งสูตรสำเร็จที่จะช่วยท่านสามารถสร้างความผูกพันในองค์กรได้ด้วยตนเอง 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคของการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์หาเหตุผลที่พนักงานอยากอยู่ หรืออยากไปจากองค์กร
 3. เสริมสร้างเทคนิคการสร้างความผูกพันต่อองค์กรง่าย ๆ ได้ด้วยตนเองภายหลังการสัมมนา

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : แนวคิดและความหมายของการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 • อาการของปัญหาความไม่ผูกพันต่อองค์กร
 • แนวคิดในการบริหารความสุขความผูกพันต่อองค์กร
 • ลักษณะของคนที่มีความสุขในการทำงาน
 • สร้างความผูกพันในองค์กร แล้วเราจะได้อะไร ?

 

ส่วนที่ 2 : Employee Engagement Management Framework สร้างได้ด้วยตนเอง

 • ความสุข และความผูกพัน ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
 • Employee Engagement Management Framework

 

ส่วนที่ 3 : 5 เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 • เครื่องมือที่ 1 การสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building)
 • เครื่องมือที่ 2 กิจกรรมสร้างความสุข (Happy Workplace)
 • เครื่องมือที่ 3 สร้างจิตของผู้ให้ด้วย Corporate Social Responsibility (CSR) 
 • เครื่องมือที่ 4 การบำบัดทุกข์บำรุงสุขพนักงาน
 • เครื่องมือที่ 5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD System)

 

ส่วนที่ 4 : กระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กร

 • ขั้นตอนในการสร้างความผูกพันในองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง
 • การสำรวจความผูกพันในองค์กร โดยไม่ต้องทำ Employee Engagement Survey

 

ส่วนที่ 5 : การสำรวจความผูกพันในองค์กรแบบง่าย ๆ

 • การล้อมรั้วหัวใจของพนักงานกับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 • ตัวอย่างแบบสำรวจความผูกพันในองค์กรแบบง่ายๆ (Employee Engagement Survey)

  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ และผู้สนใจทั่วไป 

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันสัมมนา :  วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • ประสบการณ์ด้าน Employee Engagement 12 ปี

  

ค่าลงทะเบียนอบรม : 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน  

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,150