รุ่นที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : 31 ตุลาคม 2563

“บุคลากร (Human)” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้า และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่ตั้งไว้ได้ การที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์การนั้น จะทำให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรมองเห็นโอกาสและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรสามารถบริหารหรือดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance) ว่า “บุคลากรแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency ในเรื่องใด

สถาบันฯ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
 2. เสริมสร้างเทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่   1  :  ปฐมบทและแนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคล (Introduction to Individual Development Plan)

 • ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
 • ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan

 

ส่วนที่   2  :  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

 • 8 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

 

ส่วนที่  3  :  จะ SWOT ความสามารถทั้งที...ต้องมี Roadmap ในการพัฒนา (Training Road Map)

 • ModernJob Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 • การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map) 
 • ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD

 

ส่วนที่  4  :  Competency Evaluation เครื่องมือในการ SWOT เพื่อหา Competency Gap

 • แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาตาม Training RoadMap
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มCompetency Evaluationในการหา Competency Gap

 

ส่วนที่   5  :  เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Techniques)

 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :  

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป  

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : ผ่านโปรแกรม Zoom 

 1. การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติที่ทำมากับมือ
 2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตอบข้อซักถามทุก ๆ คำถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้

วันสัมมนา :  31 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30  

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 1,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการเหลือ 1,300 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน  

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-7387838, 095-8535513, 02-0613276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,416