อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย

Summary profile

 • ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP, SR. Manager, และ HR Director
 • ความถนัดในงาน HR Generalist
 • ความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ 

ประวัติการฝึกอบรม

 • วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ( APM ) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT )
 • ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
 • วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)
 • วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015  
 • วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 
 • เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 
 • Life Coach for Happy Ambassador 
 • BE Positive Professional ICF Coaching Program  

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ( บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China,Europe,d กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น )
 • HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ( บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE )
 • ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย ) จำกัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป )
 • ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก       โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโพลีคอม โกลบอล จำกัด ( บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ IT โทรคมนาคมและ Video conference )
 • หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย ) จำกัด 

หัวข้อบรรยาย

 • เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
 • Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • เทคนิคบริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ
 • Leader as a Coach and Facilitator ผู้นำแบบโค้ชและฟา
 • Smart JD base KPI and Competency
 • การจัดทำ Competency ทั่วทั้งองค์กร และนำ Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร
 • การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
 • รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่”ใช่”ให้องค์กร
 • แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)
 • พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 (Skill Development for Modern Supervisor in 4.0 Age)
 • พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน ( How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance )
 • โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)
 • เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course )
 • เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR for Supervisor and Line Manager)
 • การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Professional Business English Email)
 • การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Business English writing for communication in organization)
 • The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ
 • OKRs แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

ประสบการณ์บรรยายและงานที่ปรึกษา 

วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จ.ชลบุรี 

ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ บริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ปรึกษา บริษัทพฤกษาพรรณวดี จำกัด 

งานที่ปรึกษาระบบ HR บริษัท Maxidia Studio 

บริษัท ภูสินธารา จำกัด 

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

บริษัท โตโยโบะ (ประเทศไทย) จำกัด 

กลุ่มบริษัท ศรีไทย จำกัด 

Visitors: 147,412