รุ่น 2 เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5S) : 24 กันยายน  2563

วิทยากร : อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล  

 • วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ  
 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (กำลังศึกษา)

 

วันสัมมนา :  24  กันยายน  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานาน แต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เจ้าของพื้นที่ไม่ให้การยอมรับหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แทนที่กิจกรรม 5ส จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะต้องทราบถึงหลักและวิธีการและฝึกทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของของการจัดทำมาตรฐาน 5ส เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่
 2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์และการฝึกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ 5ส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?
 2. การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว
  • Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว
 3. การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ
 4. การสร้างมาตรฐานกลาง
  • Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานกลาง พร้อมกรณีศึกษา
 5. แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง
 6. การสร้างมาตรฐานพื้นที่
 7. แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่
  • Workshop 3 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา
 8. กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส
 9. ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยาย 
 • การสาธิต 
 • กิจกรรมการเรียนรู้ 
 • และ การอภิปรายกลุ่ม 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,031