รุ่น 2 เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) : 22 กันยายน 2563

วิทยากร : อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล  

 • วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารคุณภาพ 
 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (กำลังศึกษา)

 

วันสัมมนา :   22 กันยายน 2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา : Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่า ในกระบวนการ ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Error) ส่วนความสูญเปล่า (Waste) การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุง แก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้และมี จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เพื่อความอยู่รอด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตลดความสูญเปล่าค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ
 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ 

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

 1. ความหมายของความสูญเสีย
 2. ประเภทของความสูญเสีย
 3. เทคนิคการลดความสูญเสีย 7ประการ พร้อมตัวอย่าง
 • ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 • ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
 • ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transpiration)
 • ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 • ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
 • ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
 • ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)
 1. การประยุกต์ใช้คุณค่าภายในตนเอง (Value) เพื่อลดความสูญเปล่า
 • Workshop 1 : การพัฒนาศักยภาพในการลดความสูญเปล่าของตนเอง
 • Workshop 2 : การค้นหาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

 

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา
 • การนำเสนอผลงาน 

 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม 7 วัน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ     

ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑก
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276    

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,131