การบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Strategic Management for The Modern Executives) : 5 พฤศจิกายน 2563

ความสำเร็จขององค์กรหรือฝ่ายงานอยู่ที่กลยุทธ์ (Strategy) และกลยุทธ์ที่ดีต้องเชื่อมโยงสู่ตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) หรือตัวชี้วัดและเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) ผู้บริหารและผู้จัดการยุคใหม่จึงต้องมีความ Competency ในการบริหารกลยุทธ์(Strategic Management) ในการขับเคลื่อนองค์กรฝ่ามรสุมการแข่งขันทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับในองค์กรให้เป็น “ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์” เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Compettitive Advantage) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารกลยุทธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในรูปแบบที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่(Strategic Management for Modern Executive)
 2. เสริมสร้างเทคนิคในการกำหนกกลยุทธ์องค์กรด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix
 3. สามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Targets) และการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management)

 • กลยุทธ์ (Strategy) ?  และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ?
 • ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์ ?
 • จำเป็นด้วยหรือที่ผู้บริหารต้องบริหารกลยุทธ์ ?
 • 3 ขั้นตอนหลักในการบริหารแผนกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

 

ส่วนที่  2  :  การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Formulate The Organizational Strategy)

 • แนวทาง SWOT Analysis ปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย C–PEST และปัจจัยภายในองค์กรด้วย 7S
 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Company Strategy) ด้วย TOWS Matrix
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Company Strategy
 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน (Functional Strategy)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด FunctionalStrategy

 

ส่วนที่  3  :  การผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade)

 • การผ่องถ่ายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และกลยุทธ์องค์กร (Company Strategy) สู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard
 • แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ (Strategic Objectives and Strategy Map) ให้เชื่อมโยงกับ Corporate Strategic Objective และ Corporate KPIs
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ (Strategic Objective)
 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Targets) ให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ฝ่ายงาน ด้วย Functional KPI
 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน หรือความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ (Functional Strategy / Strategic Initiatives)  
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกำหนด Strategic Measures, Strategic Targets และFunctional Strategy / Strategic Initiatives
 • เทคนิคแปลงกลยุทธ์และ KPI สู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ส่วนที่  4  :  การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงาน (Strategic Control)

 • การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงาน (Strategic Control) ด้วย KPI Management Meeting
 • แนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Agreement) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 • การควบคุม ติดตามงานจาก Performance Agreement ด้วย KPI

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแชร์ประสบการณ์

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

 

วันและเวลาสัมมนา :  

วันที่  5  พฤศจิกายน  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

  

สถานที่สัมมนา : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ซอยสุขุมวิท 26)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,170