รุ่น 3 ศักยภาพความเป็นเลิศเลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 : 2563

วิทยากร  :

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 

วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น  ปูนซิเมนต์ไทย เบอร์ลี่ยุคเกอร์ Esso Standard  บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ : เลขานุการมืออาชีพ การบริหารระบบเอกสาร การบริหารงานประชุม ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน การพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น

วันสัมมนา : 2563 เวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา :โรงแรม โกลด์ ออร์คิด

หลักการและเหตุผล

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะและประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในผังโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ บทบาท และศักยภาพจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงานเท่านั้น  “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป

ในยุคปัจจุบันนักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหารที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

  • การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่

  - “เลขานุการบริหาร 4.0”  คือใคร

  -   ความสำคัญของตำแหน่ง

  -   การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

  -   จรรยาบรรณ

  -   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  -   แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

  • การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

  -   การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

·      การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  เพื่อบริหารความเครียด

·      การสร้างความมั่นใจในตนเอง  ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

·      การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

·      การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

·      การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

·      สรุปทฤษฎี :  สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

  • กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

  -   การวางแผนและบริหารเวลางาน

  -  การบริหารระบบเอกสาร

  -     การบริหารการนัดหมาย

  -    การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 วิธีการในการเรียนรู้ : 

  • บรรยายสรุป
  • อภิปราย กรณีศึกษา
  • แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games
  • การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม  

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

  • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 147,167