เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Directing, Delegation and Follow-up Techniques) : 29 กันยายน 2563

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

 • หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นไม่รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นมีความชํานาญในงานที่ทำ แต่ขาดทักษะการบริหารงาน และบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่การทำงานของตัวเอง แต่ไม่เก่งในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน” 

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  "การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งจากคนที่ทำงานเก่งและขยันใครก็เป็นได้" แต่การเป็น "หัวหน้างานยุคใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายและ KPI ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้างานในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และเสริมทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ กระบวนการ และเทคนิคในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิคในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การวางแผน เพื่อการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้องสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 • กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ลักษณะ และ 4 พฤติกรรมการทำงาน  
 • การวางแผนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมการทำงานของลูกน้องแต่ละคน 
 • Workshop 1 : ฝึกปฎิบัติวางแผนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมการทำงานของลูกน้องแต่ละคน

ส่วนที่  2  :  ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในการบริหารงานของหัวหน้างานยุคใหม่ ด้วยการจัดทำ Action Plan

 • องค์ประกอบของ Action Plan
 • ขั้นตอนการจัดทำ Action Plan แบบ PDCA ให้สอดคล้องกับ KPI และเป้าหมายการทำงาน

ส่วนที่  3  : เทคนิคในการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Directing)

 • ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน เช่น เกรงใจลูกน้องไม่กล้าสั่งงาน สั่งไม่เป็นมวย ฯ
 • ขั้นตอนในการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • การเชื่อมโยง Action Plan สู่การปฏิบัติ ด้วยการสั่งงาน
 • ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการสั่งงาน และติดตามงาน
 • Workshop 2 : Case Study สั่งงานอย่างไรให้มีประสิทธิผล

ส่วนที่  4  : เทคนิคในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation)

 • ความแตกต่างระหว่างการสั่งงานและมอบหมายงาน
 • ขั้นตอนสำคัญในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน (มอบหมายงาน)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  

ส่วนที่  5  :  เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up)  

 • ปัญหาที่พบในการติดตามงาน เช่น เกรงใจลูกน้องไม่กล้าติดตามงาน ไม่ติดตามงาน ติดตามงานไม่เป็นมวย ฯ 
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 
 • 4 ประเด็นสำคัญที่หัวหน้าต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCD) 
 • กรณีติดขัดแล้วงานไม่คืบหน้า หัวหน้าควรทำอย่างไรต่อไป??? 
 • การเชื่อมโยง Action Plan สู่ “ผลสำเร็จ” ด้วยการติดตามงาน 
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 
 • Workshop 3 : การติดตามงานลูกน้องประเภทแต่ละพฤติกรรมการทำงานของลูกน้อง และผลการปฏิบัติงาน (ยอดเยี่ยม-มาตรฐาน-ยอดแย่) 
 • Role Play : ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานให้เหมาะสมกับวัย บุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมการทำงานของลูกน้องแต่ละคน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร  

วิธีการ/รูปแบบการเรียนรู้ :

การบรรยายเทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) และแชร์ประสบการณ์ตรง ประมาณ 50%

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน ประมาณ 25%

ฝึกปฏิบัติทักษะการสั่งงานและมอบหมายงานแบบ Roleplay 25%

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันสัมมนา : 

29  กันยายน  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,169