ดร. พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ

โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี (มสธ.)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังศึกษา)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบัญชี สารพัดช่างระยอง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุตสาหกรรมการผลิต สารพัดช่างระยอง
 • Certificate in POINTS OF YOU Explorer
 • Certificate in Leverage Your Coaching with POINTS OF YOU
 • Certificate Professional Coaching Program (ICF)
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor  ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor  ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 9001:2015 (IQA)
 • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 14001:2015 (IEA)
 • ประกาศนียบัตร ISO 45001 :2015 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 45001 :2015
 • ประกาศนียบัตร GMP & HACCP
 • การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โอกาสงานที่ปรึกษาและวิทยากรในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
 • การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( 90 ชั่วโมง)
 • การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
 • INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  
 • พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
 • การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม
 • การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
 • ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 • CERTIFY  LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
 • โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ประกาศนียบัตร 5 S MASTER จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 10 วัน

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2559-ปัจจุบัน
 • วิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
 • วิทยากร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันไฟฟ้า
 • วิทยากรับเชิญของสถาบันอื่นๆ

 ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้จัดการโรงงาน ด้านธุรกิจบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง และบัญชี  ด้านธุรกิจบริการ โรงงานอุตสาหกรรม

ประวัติงานที่ปรึกษา และบรรยายงานระบบบริหารคุณภาพ

 • บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด ระบบ ISO14001
 • บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด ระบบ ISO 9001,GMP HACCP
 • บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็ม(ประเทศไทย) จำกัด ระบบ ISO 9001:2015/ISO/IEC 17025:2017
 • ฯลฯ

ที่ปรึกษาด้าน  5 ส

 • บริษัท แฮนดี้แมน เดเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เจ็ท แว็ค เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท ดับบลิว พีพี จำกัด 
 • บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด
 • ฯลฯ

ประสบการณ์งานสอนและงานวิทยากร

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก)
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  Role of supervisor
 • ทักษะการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทีมงาน
 • Basic Leader
 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • กฎหมายแรงงานเบื้องต้น และกฎหมายประกันสังคมที่หัวหน้างานควรรู้
 • Train the Trainer
 • เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem solving and Data Analysis)
 • การสร้างทัศนคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO
 • การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 • การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
 • การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
 • การทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ  (Pro Active For Working)
 • จิตวิทยาการบริหารทีมงาน  (The Psychology in People Management)
 • การคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Logical & Systems Thinking)
 • เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
 • EQ Management for Smart Leader
 • การสอนงานแบบ On The Job Training 
 • เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ
 • เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
 • 5ส สำหรับหัวหน้างาน
 • ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ
 • การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • คณะกรรมการ 5ส
 • 5ส สำหรับสำนักงาน ( 5S  for Office)
 • การตรวจประเมิน 5 ส ภายในองค์กร
 • การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
 • QC Story Technique
 • ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • Finance for Non Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 • การวางแผนการเงิน (สำหรับพนักงาน)
 • การสร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 14001:2015
 • Internal Audit ISO 14001:2015
 • Internal Audit ISO 9001:2015
 • การตรวจสอบภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015
 • การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • GMP  CODEX & HACCP  Requirement
 • Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน
 • การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M 
 • Knowledge Management Tools
 • Change Management
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
 • Karakuri Kaizen
 • การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC
 • QC Story Technique
 • การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
 • ISO 45001_2018 Requirements
 • การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D
 • การเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน
 • เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool

หน่วยงานที่เคยเชิญไปบรรยาย

 • บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
 • บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
 • บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
 • บริษัท Grolier International
 • โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • สถาบันไทย-เยอรมัน
 • บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
 • บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
 • บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
 • บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด
 • บริษัท 888 ไลอ้อน จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คาสิโอ จำกัด
 • บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คทริค ไวริ่ง ซิสเต็มส์
 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 • บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย จํากัด
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • บริษัท โยโกฮาม่า รับเบอร์ จำกัด
 • บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
 • บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ทส มานูแฟเชอริ่ง จำกัด 
 • บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เซอร์เทคแอนด์พลาเมก จำกัด 
 • บริษัท โตเคน เทอร์โม จำกัด
 • บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
 • Nivana Daii Public Company Limited.
 • thai summit group
 • ฯลฯ
Visitors: 235,013