อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาโท           

      สาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          ปริญญาตรี           

      สาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

      วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

          ประโยควิชาชีพชั้นสูง                    

      สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ไทย – เยอรมัน)

การอบรมพิเศษ

 • Internal Quality Audit ISO 17025 
 • WEEE & RoH & CT Instructor (Organized by EEI)
 • IECQ (QC 80000) HSPM Awareness   and Interpretation training course
 • Lead Assessor of Environment System ISO 14000 (QAS Register)
 • Lead Assessor of Quality Management System ISO 9000 (IRCA Register) 
 • ISO 9000:2000 Transition Auditor Training Course (IRCA Register)Certificate of ZOPP Basic Course (Sponsored by GTZ, Germany)
  • Requirements of ISO9001:2015
  • Requirements of ISO14001:2015
  • Requirements ofIATF 16949:2016
 • Quality Management System For Retail Business (BQR Standard & Requirement)
 • Total Quality Management Training TQM (JSA Model)
 • Certificate of Ultrasonic Testing  for Maintenance  by welding in Industry & NDT (KARL DEUTSCH Germany)
 • Certificate of Lab Management (Germany)
 • British Retailing Consortium Training (BRC Training)
 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน GMP & HACCP (สถาบันอาหาร)
 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจติดตามภายใน (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
 • หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตสำหรับพนักงาน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”  (สสท.)

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานงาน  ISO 9001/ISO 14000/ISO 22000/GMP & HACCP
 • ที่ปรึกษาโครงการ bio-gas เพื่อพลังงานทดแทน/CARBON CREDIT บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด  สระบุรี
 • ที่ปรึกษาอาวุโส (consultant)  บริษัท ไดเรคท์ ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย จำกัด  กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาอาวุโส/Project Manager  บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด  กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล HRM/QMR/EMR   บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด  สระบุรี

อดีตอาจารย์พิเศษ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
 • ศูนย์สารสนเทศ นครนายก และ ปราจีนบุรี 
 • วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2520 - 2527)
 • วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2527 - 2549)

ด้านที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร และการอบรม (2537 - ปัจจุบัน)

 • แนะนำผู้ออกแบบหลักสูตร-ที่ปรึกษางานระบบมาตรฐาน ISO 9000 / ISO 14000– วิทยากรบรรยาย     (2537-ปัจจุบัน)
 • บริษัท พาต้าเคมีคอล กรุ๊ป จำกัด ISO 9000                                         
 • บริษัท ที เค เค กรุ๊ป จำกัด ISO 9000                                      
 • บริษัท เบสโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ISO 9000 ได้รับการรับรองจาก BQR
 • บริษัท เอส ดี เดลทัล จำกัด ISO 9000                                   
 • หจก. ทองดีการช่าง ISO 9000 ได้รับการรับรองจาก BQR
 • บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลจำกัด ISO 9000 /ISO 14000 ได้รับการรับรองจาก SGS

วิทยากรบรรยายด้านวิชาการ (ออกแบบหลักสูตรและวิทยากร)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กระบวนการการผลิตและบริการและการควบคุมคุณภาพ โครงการ NEC 
 • บริษัททีเคเค โลจิสติคส์จำกัด การบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของหัวหน้างาน
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 8 จ. สุพรรณบุรี การกำหนดตัวชี้วัดวัดผลการปฏิบัติการ ในกระบวนการ PSO
 • บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด “TWI สำหรับหัวหน้างาน”
 • บริษัท TIG (ประเทศไทย) จำกัด “เรื่องการบำรุงระบบท่อในกระบวนการผลิต” 
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “SWOT Analysis”
 • บริษัท เรียนศิลป์การทอ จำกัด “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร”
 • บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “การรักษาระบบ ISO 9000 ด้วย TQM” 
 • นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร “TQM กับงานห้องสมุด”       
 • สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) “ปฏิบัติการวางตามนโยบายด้วย ZOPP”
 • นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบริหารอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี “แนวคิดการพัฒนาระบบการผลิตและบริการ”
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ “การกำหนดมาตรฐานการงาน”
 • บริษัท TIG (ประเทศไทย) จำกัด “การบำรุง ระบบท่อ ในกระบวนการผลิต”
 • วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน “การเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้วยองค์ความรู้ (Non-tariff Barrier : NTB)”
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด “TQM Training & Implementation”  

ที่ปรึกษาโครงการ Training Fund (TF) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร “ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต” “ระบบ Total Productive Maintenance (TPM)” “Job Safety Analysis (JSA)”
 • บริษัท เวิรด์คราฟท์ จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร “ภาวะผู้นำ (Leadership)” “การแก้ปัญหา (Problem solving)” “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร”
 • บริษัท นารายณ์ จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร “การควบคุมกระบวนการ” “การควบคุมผลิตภัณฑ์”
 • บริษัท วิร่า อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร “การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ” “การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง”
 • บริษัท แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร “การเพิ่มผลผลิตและเครื่องมือ QCC”
 • บริษัท ซันคาบิเนท (บางปะอิน) จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร “การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อลดการสูญเสีย”
 • บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  จำนวน 1 หลักสูตร “การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)”
 • บริษัท โซล่า แอลฟัสท์ จำกัดจำนวน 2 หลักสูตร “บทบาทของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า” “การบริหารการบำรุงรักษาเครื่องจักร” 
 • บริษัท ซันวู้ด จำกัด จำนวน 4 หลักสูตร “5 ส และการนำมาใช้งาน” “การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)” “การวิเคราะห์ความปลอดภัย (JSA)” “การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานและการสอนงาน”
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (ท่าหลวง) จำนวน 1 หลักสูตร “การใช้เครื่อง Ultrasonic ในงานตรวจสอบ ระบบ SPM”
 • บริษัท เหล็กสยาม จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร “การบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมไฟฟ้า” “การใช้รอกเหนือศีรษะ (Over Crane)”
 • บริษัท นวโลหะไทย จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร “การบำรุงรักษาระบบนิวแมกติกส์” “ระบบ PLC และการใช้งาน”
 • บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร “เขียนแบบเครื่องกล” “การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์” “การบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมไฟฟ้า”
 • บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส (ที ไอ จี) จำกัด  จำนวน 2 หลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต” “การบำรุงรักษาระบบท่อในกระบวนการผลิต”
 • บริษัท กุลธรเกอร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 1 หลักสูตร “กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล”
 • บริษัท สวนอุตสาหกรรมสระบุรี (SIP) จำกัด  สระบุรี  จำนวน 1 หลักสูตร “การวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้วย Logical Framework” สำหรับลูกค้า SIP
 • บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์  จำกัดมีนบุรี กรุงเทพ จำนวน 1 หลักสูตร “การประเมินภายใน IQA สำหรับของ ISO 9000” 

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการชุบชีวิตธุรกิจ SME (ITB1-2 Project)

 • บริษัท เค โอ ดี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท วี อาร์ เค เอนจิ่งเนียริ่งจำกัด
 • บริษัท ซี เอช วัฒนายนต์   จำกัด

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต

 • บริษัท โชคชัย ออล เมทัล เซอร์วิส จำกัด

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการบูรณาการอุตสาหกรรมสปาไทย 12

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการพัฒนาที่ปรึกษาไทย

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 (รหัส SP>55S12) จำนวน 10 แห่ง

 • บริษัทเค.เอส.พริ้นท์แอนด์แพคเกจจิ้งจำกัด
 • บริษัท ช่างอนันต์ไดคาสติ้ง จำกัด
 • บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จำกัด
 • บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำกัด
 • บริษัท สินพิริยะอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อกริโพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท เอ็คเซลเลนท์ ออโต้เทค จำกัด
 • บริษัท เค.พี.ที. อุตสากรรม จำกัด
 • เอ.พี.การปัก 

ผู้ประสานงาน (Counterpart) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาล เยอรมัน ทำหน้าที่

 • ที่ปรึกษาในการนำ ระบบอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มาใช้งานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
 • ออกแบบ/วิทยากร ชุดนำเสนอ เรื่องโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการบรรยายให้แก่สถานประกอบการภาคเอกชน  ที่ร่วมโครงการ  DVT
 • “Trained the Trainer” สำหรับครูฝึกจาก บริษัทที่เข้าร่วม DVT
 • “การวางแผนการฝึก” สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ DVT

ความสามารถเฉพาะทาง

 • ออกแบบและจัดทำกระบวนการพัฒนาองค์กร Total Quality Management
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Total Quality Management
 • การปรับปรุงในสายการผลิต (Process Improvement) ด้วยเครื่องมือต่างๆ
 • ออกแบบหลักสูตรในลักษณะตามความต้องการของลูกค้า (made by order)สำหรับการอบรมภายใน (In house training) แบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (The customer isthe center)
 • การเขียนข้อเสนอด้านเทคนิค (proposal) ประกอบ TOR (Term Of Reference) ของโครงการ CF (Consultancy Fund) / TF (Training Fund)
 • การเขียนข้อเสนอทางด้านเทคนิค (proposal)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโครงการ (MDICP) ด้านกระบวนการผลิต
 • ออกแบบและจัดทำกระบวนการพัฒนาบุคลากรพร้อมการประเมินผลการอบรม
 • ออกแบบและจัดทำกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • การปรับปรุงเครื่องจักร (Modification) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มค่า yield
 • วิทยากร/ที่ปรึกษา TPM & Implementation/TQM/ISO 9000/ISO 14000/GMP/HACCP
 • ที่ปรึกษางานระบบคุณภาพ/งานพัฒนาองค์กร (OrganizationDevelopment) งานพัฒนาบุคลากร HRD งานออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
 • ออกแบบหลักสูตรตามปัญหาขององค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Training Fund (TF) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TOR)
Visitors: 147,228