การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร (Modern leaders development program to step into the management) 3 วัน  โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล :

งค์กรยุคใหม่ต้องอาศัยบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้  โดยอาศัย “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคในการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย วางแผนและบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานอย่างมีชั้นเชิง ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างพัฒนาและบริหารทีมงานเป็น และสร้างเครือข่ายการประสานงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ตลอดจนจัดการความรู้ขององค์การเป็น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสำคัญที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้งานบรรลุเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำของวิทยากร จากองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่าน “พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร อย่างเป็นรูปธรรม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่กำหนดไว้”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของ การเป็นผู้นำ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดการความรู้
 2. เพื่อยกระดับในการเป็นผู้นำในด้าน การสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถบริหารโดยตั้งเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร วางแผนและบริหารกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน รวมทั้งตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 4. สามารถสร้าง พัฒนา บริหารทีมงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

 • วันแรกของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ผู้นำรุ่นใหม่...เป็นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (The Success Modern Leaders)

 • ภาพรวมของภาวะผู้นำ (Leadership House)
 • ความกล้า 8 ประการที่ผู้นำรุ่นใหม่ต้องมี
 • การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่คนอยากอยู่อยากทำงานด้วย
 • GroupWorkshop 1 : ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่ผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”
 • 10 สมรรถนะด้านการบริหารงานที่จำเป็นของผู้นำรุ่นใหม่ (Technical Management Competencies)
 • 10 สมรรถนะด้านการบริหารคนที่จำเป็นของผู้นำรุ่นใหม่ (People Management Competencies)
 • 7 สมรรถนะด้านการบริหารความคิดที่จำเป็นของผู้นำรุ่นใหม่ (Conceptual Management Competencies
 • การทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วยแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking for Success)
 • การบริหารอารมณ์ของตนเองสำหรับผู้นำในการทำงานกับคน (EQ for Leader)

ส่วนที่ 2 : เป็นผู้นำทั้งทีต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร (Effective Communication Techniques)

 • หลักในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็น Teamwork สำหรับผู้นำรุ่นใหม่
 • การสื่อสารด้วยประตูใจ เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในทีม (Positive Communication)
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารของผู้นำที่ลูกน้องปรารถนา
 • เทคนิคการสื่อสารด้วยการฟัง
 • เสียงแห่งความสำเร็จ...เสียงสะท้อนจากลูกน้อง (Voice Feedback from the followers)
 • Group Workshop 2 : การสื่อสารเชิงรุกที่ผู้นำรุ่นใหม่ต้องสื่อสารด้วยตนเอง ???
 • การสื่อสารด้วยการโค้ชลูกน้องเรื่องผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques)

 • ความแตกต่างระหว่างการนำเสนอกับการบรรยาย
 • นำเสนออย่างไรให้บรรลุเป้าหมายและโดนใจผู้ฟัง
 • 4 เรื่องที่ต้องเตรียมก่อนการนำเสนอ
 • หลัก สุ-จิ-ปุ-ริ เพื่อการนำเสนอ
 • เทคนิคการจัดความประหม่า  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
 • เทคนิคการตอบคำถามผู้ฟังที่มีประสิทธิผล 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Motivation Techniques)

 • จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”
 • Group Workshop 3 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจและหมดไฟในการทำงาน”
 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้นำในองค์กร
 • Group Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของกลุ่มพนักงานแต่ละ Generation และแต่ละพฤติกรรมการทำงาน ที่นำไปใช้งานได้เลย
 • 8 แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • ข้อควรระวัง 7 ประการในการจูงใจทีมงาน

 

 • วันที่สองของการเรียนรู้

ส่วนที่ 5 : การตั้งเป้าหมายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Smart Goal Setting)

 • การแปลงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายองค์กร สู่เป้าหมายการทำงาน
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Group Workshop 5 : การตั้งเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

ส่วนที่ 6 : การวางแผนและบริหารกลยุทธ์สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Strategic Planning)

 • ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับกลยุทธ์
 • กระบวนการในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์
 • การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Action Plan

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการบริหารอย่างมีชั้นเชิง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Effective Action Plan)

 • เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน (Effective Action Plan)
 • หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนงานแบบ PDCA
 • Individual Workshop 6 : การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน 

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  (Decision Making & Problem Solving)

 • แนวความคิดเรื่องการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • 5 ระดับในตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • Do & Don’t ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan

 

 • วันที่สามของการเรียนรู้

ส่วนที่ 9 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่

 • 4 บทบาท 9 หน้าที่ และ 4 ความรับผิดชอบของผู้นำใหม่

ส่วนที่ 10 : เทคนิคการสร้าง พัฒนา และบริหารทีมงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Techniques for creating, developing, and managing teams for Modern Leader)

 • เทคนิคการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Techniques for creating teams)
 • เทคนิคการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบด้วย OJT Plan, Training Road Map (TRM) และ Individual Development Plan (IDP)
 • Individual Workshop 7 : การพัฒนาทีมงานด้วย OJT, TRM, IDP
 • เทคนิคการบริหารทีมให้งานได้ผลคนได้ใจ (Techniques for managing teams)
 • 10 เทคนิคในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Engagement Team)
 • เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย (Generation at Work)
 • เทคนิคการบริหารคนตามลักษณะการทำงาน 4 ไตล์ STAR-NATO-NGO-DEAD WOOD
 • Group Workshop 8 : การบริหารคนตามลักษณะการทำงาน 4 ประเภท

ส่วนที่ 11 : การสร้างเครือข่ายการประสานงานภายในองค์กร (Creating a Corporate Network)

 • สร้างเครือข่ายการประสานงานแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ???
 • 8 องค์ประกอบเครือข่าย (Network)
 • 4ส ในการสร้างเครือข่ายการประสานงาน
 • เทคนิคในการสร้างเครือข่ายประสานงานภายในองค์กร
 • 6 หลักในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน 

ส่วนที่ 12 : การจัดการความรู้ขององค์การยุคใหม่ (Knowledge Management)

 • การจัดการความรู้คืออะไร
 • แนวคิดในการจัดการความรู้ 
 • การจัดการความรู้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
 • ชนิดของความรู้    
 • ความรู้ในองค์กรอยู่ที่ไหนบ้างหนอ ?
 • Group Workshop 9 : การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 3 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับต้น หัวหน้าแผนก และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  081-9881304 
Tel :  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 129,118