รุ่น 3 ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development and Management) : วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

 ถ่ายทอดประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้ท่านจัดทำ Career Development and Management เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม Modern HRD Professional ไม่ควรพลาด 

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center 

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์กว่า 30 ปี 

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

 

วันสัมมนา :  25 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่สัมมนา :

โรงแรม อไรซ์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ซอยสุขุมวิท 26)

 

หลักการและเหตุผล : 

นึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่หลายองค์กรนำมาใช้       ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร ก็คือ การจัดทำการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career Development) โดยการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path) กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารคนเก่ง (Talent Management)    รวมทั้งกำหนดเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาความสามารถ และความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในระยะยาว ที่จะส่งผลช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานผสานกับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา        ด้าน HRD ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบ Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม :

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Career Development, Career  Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map  
 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำ Career  Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Mapภายในฝ่ายงานของตนเอง  ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและโครงสร้างฝ่ายงานของตนเอง และสนับสนุนต่อ   กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร        
 3. สามารถกำหนด Career Path ในการวางแผนอนาคตให้พนักงานเห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถกำหนดหลักสูตรการเป็นผู้บริหารให้สอดคล้องกับ Career Path, Succession Plan และ Training Road Map ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management System)

 • ความหมายของการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management) ?
 • ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องทำ Career Development and Management?
 • ความสัมพันธ์ของ Career Development,Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map

ส่วนที่  2  :  เทคนิคและวิธีการในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้พนักงานมองเห็นการเติบโตก้าวหน้า

 • ความหมายและประโยชน์ของ Career Path (CP)
 • รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • แนวทางการจัดทำ Career Path ในการวางแผนอนาคตให้พนักงานเห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ตัวอย่าง : Career Path
 • Workshop 1 : การจัดทำ Career Path

ส่วนที่  3  :  เทคนิคและวิธีการในการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

 • ความหมายและประโยชน์ของ Succession Plan (SP)
 • กระบวนการระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Management System)

 • ตัวอย่าง : Succession Plan
 • Workshop 2 : การจัดทำ Succession Plan

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management)

 • การสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • การรักษาพนักงานดาวเด่น
 • การใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและวิธีการในการจัดทำ Training Road Map (TRM) เพื่อจัดหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร

 • ความหมายและประโยชน์ของ Training Road Map (TRM)
 • จะเริ่มต้นทำ Modern Training Road Map อย่างไรดีให้มีประสิทธิภาพ ?
 • การวิเคราะห์หา Managerial Competency เพื่อกำหนดหลักสูตรการเป็นผู้บริหารจากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description)
 • ตัวอย่าง : Training Road Map
 • Workshop 3 : การจัดทำ Training Road Map ของฝ่ายงาน
 • การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

ส่วนที่  6  :  แนวทางการพิจารณาPromote พนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

 • เกณฑ์การพิจารณา Promote จากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และประสบการณ์การทำงาน

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การเล่า Case ประสบการณ์
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: ในการจัดทำ Training Road Map ของจริง และกระตุ้น    ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม    

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

 

วิธีการชำระเงิน :  

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.   

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                         บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง   


คำแนะนำในการชำระเงิน : 

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่ หน้างาน 

 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ    ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร   

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ   

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 122,943