การบริหารงานฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ (Smart Training Officer) : 4  พฤษภาคม 2563

กสูตรเร่งรัดรับรองผลความเป็นมืออาชีพเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ HRD มืออาชีพ

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 30 ปี

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

วันสัมมนา :   2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

  

สถานที่สัมมนา :  

โรงแรม อไร้ซ์   (สุขุมวิท ซอย 26 ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

 

หลักการและเหตุผล :

งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในงานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Value Added) ด้วยการพัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และความต้องการขององค์กรในแต่ละปี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน นักบริหารงานฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บริการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ทั้ง 7 ขั้นตอนสำคัญ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ไปจนถึงการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Training Report) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน ของการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่นักบริหารงานฝึกอบรมยุคใหม่ต้องปฏิบัติ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) จนถึงการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Training Report) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อ ยอดใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในสายงาน

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  : ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่กับความเชื่อมโยงระบบ HRD

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Modern Training Needs Survey Techniques)

 • การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 1 แบบฟอร์ม Modern Training Needs

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการจัดทำแผนงานและงบประมาณการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Modern Training Plan Techniques)

 • การวางแผนฝึกอบรมยุคใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร
 • ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์ม Modern Training Plan
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร
 • แนวทางการเตรียมการวางแผนงบประมาณฝึกอบรมประจำปี (Training Budget)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการจัดทำ On the Job Training ยุคใหม่ (Modern OJT Plan Techniques)

 • 5 หมวดในการจัดทำ Modern OJT Plan และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO 9001 & IATF 16949
 • การจัดทำและบันทึกประวัติการ OJT ด้วย Skills Matrix
 • ตัวอย่างที่ 3 แบบฟอร์ม Modern OJT Plan ที่ครอบคลุม 6 หมวดการสอนงาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO 9001 & IATF 16949
 • การจัดทำ OJT Record

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Training Course Design)

 • การเขียนโครงการและออกแบบหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากกรม/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • การออกแบบหลักสูตรภายในให้สอดคล้องกับ Knowledge Management ในระบบ ISO 9001
 • ตัวอย่างที่ 4 การเขียนโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารและดำเนินการจัดฝึกอบรม (Modern Training Management)

 • เทคนิคการคัดเลือกวิทยากร ไม่ให้โดนคนในอาชีพวิทยากรหลอก
 • จัดฝึกอบรมอย่างไร ไม่ต้องเกณฑ์พนักงานมาเข้าอบรม ?
 • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันปัญหาการฝึกอบรมที่พบจากประสบการณ์ 29 ปีของหลายร้อยองค์กร
 • ตัวอย่างที่ 5 บริหารการฝึกอบรมด้วยการจัดทำ Training Check List

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม (Modern Training Evaluation)

 • การประเมินปัจจัยนำเข้าของการฝึกอบรม-กระบวนการฝึกอบรม-ผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Inputs-Process-Outputs)
 • การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ Return On Investment (ROI)
 • ประเมินผลแบบไหนองค์กรเกิดกำไรสูงสุด
 • Workshop 3 : การออกแบบประเมินผลฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร 

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการติดตามผลและบันทึกประวัติการฝึกอบรม (Modern Training Follow up & Training Record) 

 • ติดตามผลอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนฝึกอบรม
 • ตัวอย่างที่ 6 การบันทึกประวัติการอบรมยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ Career Path 

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Modern Training Report) 

 • รายงานการฝึกอบรมแบบ Training Management ที่ผู้บริหารระดับสูงอยากเห็น
 • ตัวอย่างที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหน้าที่ HRD  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  และผู้สนใจทั่วไป

  

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  จากประสการณ์ตรง ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o  การแชร์ประสบการณ์จริงนอกตำรา 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่เน้นการนำไปปรับใช้งานได้ทันทีภายหลังการอบรมสัมมนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)ซึ่งกันและกัน 

o  การระดมความคิด (Brainstroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิธีการชำระเงิน    

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

 หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนา   เพื่อรับเอกสาร

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 138,034