หัวหน้างานเชิงบวก สไตล์การทำงานเชิงรุก (Positive supervisor Proactive style) : 2562

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์กว่า 28 ปี

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคล PSPAG

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
14  ธันวาคม  2561  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
อไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

   

หลักการและเหตุผล :

หัวหน้างานยุคใหม่ที่เป็นคนคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและลูกน้องล้วนแต่เป็นหัวหน้าที่มีแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และมีไตล์การทำงานเชิงรุก (Proactive) ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ให้มีแนวคิดเชิงบวกและมีสไตล์การทำงานเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยคนคุณภาพไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในพัฒนาบุคลากรของวิทยากรถ่ายทอดเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่กระชับ เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้ได้จริง ที่จะช่วยให้บุคลากรของท่านมองโลกในแง่บวก   สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานเชิงรุก นำพาทีมงานไปสู่ความสุข ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Pro-active) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานด้วยการคิดเชิงบวก
  3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีแนวทางในการนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเอง สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ด้วยความคิดเชิงบวกในการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความคิดบวกจุดประกายเริ่มต้นของการพัฒนาคนและองค์กร (Positive Thinking)

o  คิดบวก คือ อะไร ? แล้วจะคิดบวกไปเพื่ออะไรกัน ?

o  แนวทางในการปรับแนวคิดให้เป็นบวก วงจรความคิดสู่พฤติกรรมและการกระทำ

o  ลักษณะความคิดเชิงบวก 3 แบบ

Learning by Activity 1 : Positive Action Card

o  คนกับการเปลี่ยนแปลงความคิด

Learning by Activity 3 : ฝึกคิดฝึกพูด+++ Positive Circle

o  ตัวอย่างคำพูดและแนวคิดเชิงบวกของคนที่เป็น Proactive

ส่วนที่  2  :  แนวทางการคิดเชิงบวกสำหรับหัวหน้างาน

o  การคิดเชิงบวกกรณีเผชิญกับการไม่ยอมรับของทีมงานหรือคำนินทาจากลูกน้อง

Workshop 1 : บททดสอบ EQ เมื่อเผชิญกับคำนินทาจากลูกน้อง

o  การคิดเชิงบวกกรณีเผชิญกับการไม่ได้รับการยอมรับในฝีมือจากผู้บริหาร

Workshop 2 : การพัฒนาความสามารถ (Competency) ตัวผลักดันการพัฒนาการยอมรับในฝีมือ

o  การคิดเชิงบวกกรณีเผชิญกับปัญหาในการทำงาน และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้วยหลัก QCDS ความสำเร็จของญี่ปุ่น

Workshop 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้วยหลัก QCDS  

o  การคิดเชิงบวกกรณีเผชิญปัญหาการสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงาน

o  การคิดเชิงบวกกรณีการเผชิญกับการทำงานไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ KPI

Workshop 4 : การนำเสนอแนวทางแก้ไข KPI ไม่บรรลุเป้าหมาย ด้วยการมุ่งเป้าหมายเป็นสำคัญ 

ส่วนที่  3  :  แนวทางการทำงานเชิงรุก เพื่อปรับปรุงการทำงาน

o   แนวทางการทำงานเชิงรุกในการเอาชนะปัญหา ด้วยความเชื่อมั่นในข้อมูลของทีมที่มี และประสบการณ์ของตนเอง

o   การสร้างภาวะ Proactive ด้วยการพัฒนาตนเอง

o   แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง : รู้จักจุดแข็งของตัวเอง, สร้างแนวคิดเชิงบวกในการทำงาน, เทคนิคการจัดการอารมณ์ (EQ) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

หัวหน้าแผนก รองหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม (Participative Techniques)  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ : ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง และมีการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

Learning by Positive Thinking Activities 

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น (Present) : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

o  วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นแนวคิดและการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Trainind and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเอง

 

วิธีการชำระเงิน   

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. 

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา 
  หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110               

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  
โทร : 091-738-7838, 095-8535513, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net 

Visitors: 106,077