รุ่น 2 การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร (Modern Leaders Development) : 14 พฤศจิกายน 2562

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center 

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 28 ปี 

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

 

วันสัมมนา :

14 พฤศจิกายน  2562  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล :

งค์กรยุคใหม่ต้องอาศัยบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้  โดยอาศัย “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคในการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย วางแผนและบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานอย่างมีชั้นเชิง ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างพัฒนาและบริหารทีมงานเป็น และสร้างเครือข่ายการประสานงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ตลอดจนจัดการความรู้ขององค์การเป็น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสำคัญที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้งานบรรลุเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำของวิทยากร จากองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่าน “พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร อย่างเป็นรูปธรรม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่กำหนดไว้”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของ การเป็นผู้นำ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดการความรู้
 2. เพื่อยกระดับในการเป็นผู้นำในด้าน การสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถบริหารโดยตั้งเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร วางแผนและบริหารกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน รวมทั้งตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 4. สามารถสร้าง พัฒนา บริหารทีมงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

 1. 5 บทบาท 11 หน้าที่ของผู้นำรุ่นใหม่ (Role's Leader)
 2. ผู้นำรุ่นใหม่...เป็นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (The Success Modern Leaders)
 3. เป็นผู้นำทั้งทีต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร (Effective Communication Techniques)
 4. เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques)
 5. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Positive Motivation Techniques)
 6. การตั้งเป้าหมายและบริหารผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Smart Goal Setting)
 7. การวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Strategic Planning)
 8. เทคนิคการบริหารอย่างมีชั้นเชิงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Effective Action Plan)
 9. เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  (Decision Making & Problem Solving)
 10. เทคนิคการสร้าง พัฒนา และบริหารทีมงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Techniques for creating, developing, and managing teams for Modern Leader)
 11. การสร้างเครือข่ายการประสานงานภายในองค์กร (Corporate Network)
 12. การจัดการความรู้ขององค์การยุคใหม่ (Knowledge Management) 

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร 

 

วิธีการชำระค่าอบรม    

 โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2    
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  คำแนะนำในการชำระเงิน 
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

   เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110      

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

   หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30%     ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net  

Visitors: 118,257