เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างไรให้ได้ผล (Directing, Delegation and Follow-up Techniques) : 19 มิถุนายน 2561

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

 

วันสัมมนา : 

19 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล : 

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ? 

o  หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นไม่รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

o  หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นมีความชํานาญในงานที่ทำ แต่ขาดทักษะการบริหารงาน และบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่การทำงานของตัวเอง แต่ไม่เก่งในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน”  

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  "การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งจากคนที่ทำงานเก่งและขยันใครก็เป็นได้" แต่การเป็น "หัวหน้างานยุคใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายและ KPI ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้างานในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และเสริมทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิคในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การวางแผน เพื่อการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :  

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่ 

o  หัวหน้างานคือใคร ? 

o  ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่” 

o  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร 

ส่วนที่  2  :  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร 

o  รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง 

o  รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท  

Workshop 1 : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน  

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการสั่งงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Directing & Delegation) 

o  หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล 

o  ประโยชน์ของการสั่งงานและมอบหมายงาน 

o  ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน 

o  องค์ประกอบในการสั่งงานและมอบหมายงาน 

o  ขั้นตอนในการสั่งงานและมอบหมายงาน 

o  หลักในการสั่งงานและมอบหมายงาน 

o  เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 

o  ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง 

Workshop 2 : Case Study การสั่งงาน 

Workshop 3 : Role Play ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up) 

o  ประโยชน์ของการติดตามงาน 

o  หลักและวิธีการติดตามงาน 

o  4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล 

o  การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน 

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 

Workshop 4 : การติดตามงานลูกน้องประเภท ยอดเยี่ยม-ธรรมดา-ยอดแย่ 

ส่วนที่  5  :  สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ 

  

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การเล่า Case ประสบการณ์

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ 

ฝึกปฏิบัติทักษะการสั่งงานและมอบหมายงานแบบ Roleplay  

o  การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม         

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

  

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-0776531 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

www.peopledevelop.net  

Visitors: 78,274