การประเมินและสะท้อนผลงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 6 (Performance Evaluation and Performance Feedback : PMS Module 3) : 29 มกราคม 2564

ท่านยังประสบกับปัญหาการประเมินและสะท้อนผลงานเหล่านี้บ้างไหม 

 • หัวหน้างานใช้ความรู้สึกในการประเมินผลลูกน้อง
 • หัวหน้างานรู้สึกอัดอัด หรือไม่กล้าแจ้งผลงานลูกน้อง
 • หัวหน้างานไม่รู้วิธีการพูดให้ลูกน้องยอมรับผลการประเมิน ถ้าประเมินไม่ค่อยดีมักจะพูดกับลูกน้องว่า "หยุดงานบ่อย หรือมาสายเยอะ"
 • ลูกน้องรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผล
 • ลูกน้องไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะคิดว่า "ตนเองทำงานดีที่สุดแล้ว"
 • ลูกน้องไม่พอใจส่งผลกระทบต่อการทำงานในปัจจุบันไปนานหลาย ๆ เดือน
 • ไม่รู้วิธีการนำผลการประเมินไปสอนแนะลูกน้องให้ผลงานดีขึ้น 
 • ไม่รู้ว่าวิธีการนำผลการประเมินไปใช้ในการติดตามการปรับปรุงงาน

หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาของการประเมินและการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินไม่เป็นธรรม ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานดีมีฝีมือทยอยลาออก พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน ฯ  ทางออกของปัญหาคือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงานผู้ประเมินผลขององค์กร

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานตรงกว่า 30 ปี และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ในการเรียนรู้และฝึกฝนภาคปฏิบัติแบบ “กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”  โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานและการ Feedback มาก่อน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคการประเมินผล และเทคนิคการสะท้อนผลงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลงาน และการสะท้อนผลงานที่มีต่อหัวหน้างาน
 3. สามารถประเมินผลงาน และสะท้อนผลงานลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกน้อง
 4. เสริมสร้างเทคนิคการสอนแนะและติดตามการปรับปรุงผลงานของลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งใจได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง 

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Evaluation Technique)

 • แนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
 • ความสำคัญของการประเมินและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่มีต่อหัวหน้างาน
 • ปัจจัยสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • 4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมใช้
 • Workshop 1 : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ ?
 • เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน

ส่วนที่  2  :  เคล็ด (ไม่) ลับของการแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Providing Performance Feedback)

 • การ feedback คืออะไร และทำไมหัวหน้างานต้อง feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับการ Feedback ผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • 6 ขั้นตอนหลักในการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างานยุคใหม้
 • Workshop 2 : Self assessment การประเมินผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการเตรียมการสะท้อนผลการปฎิบัติงาน และการสร้างบรรยากาศสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Preparing & Open Heart Techniques)

 • การเตรียมความพร้อมก่อนการสะท้อนผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Preparing)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีในการสะท้อนผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Open Heart)

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการสะท้อน และการสรุปผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Positive Performance Feedback & Performance Closing Techniques) 

 • สะท้อนผลการปฏิบัติอย่างไรให้ได้ทั้งใจและผลงานจากลูกน้อง (Positive Performance Feedback) 
 • ข้อห้ามในการสะท้อนผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม้
 • Workshop 3 : Role Play ฝึกปฏิบัติแจ้งผลการปฏิบัติงานลูกน้องยอดเยี่ยม และลูกน้องยอดแย่
 • การสรุปผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Closing)

ส่วนที่  5  :  การสอนแนะ และการติดตามความก้าวหน้าหลังการสะท้อนผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Coaching & Performance Monitoring)

 • การสอนแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Coaching)
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท
 • การติดตามความก้าวหน้าหลังการสะท้อนผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Performance Monitoring)

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำWorkshop ฝึกภาคปฏิบัติ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้หลังการอบรม

การเล่าประสบการณ์เป็นกรณีศึกษา (Case Study)

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) : การ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่ต้องประเมินและสะท้อนผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม  

วันที่  29  มกราคม  2564  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่อบรม :    St.James Hotel  สุขุมวิท 26 (สถานีพร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ)  

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 160,920