รุ่น 6 เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success) : 7 กรกฎาคม 2563

 วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

o กรรมการผู้จัดการสถาบัน People Develop Center 
o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)  

7 กรกฏาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) : โรงแรมอไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26

หลักการและเหตุผล (Rationale) : 

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม

o   การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่แน่นอน

o   หัวหน้ารู้สึกอัดอัด/ไม่กล้าแจ้งผลงานลูกน้อง

o   ผู้ประเมินขาดศิลปะในการพูดให้ลูกน้องยอมรับในผลการประเมิน มักโยนไปที่หยุดงาน/สายเยอะ

o   ลูกน้องรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผล

o   ลูกน้องไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะคิดว่าตนเองทำงานดี

o   แจ้งผลงานแล้วลูกน้องไม่พอใจ ส่งผลกระทบต่อการทำงานปัจจุบันไปหลายเดือน

o   ไม่รู้จะนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการติดตามการปรับปรุงงานอย่างไรดี ?

o   จะนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้อย่างไร ?

 

หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาของการประเมินและการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินไม่เป็นธรรม ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานดีมีฝีมือทยอยลาออก พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน ฯ  ทางออกของปัญหาคือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงานผู้ประเมินผลขององค์กร

สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานตรงกว่า 27 ปี และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ในการเรียนรู้และฝึกฝนภาคปฏิบัติแบบ “กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”  โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานและการ Feedback มาก่อน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ (Expected outcomes and benefits) : มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการ และเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่  (Modern Performance Appraisal) ที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลงาน และการแจ้งผลงานป้อนกลับ (Feedback) ลูกน้องของตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินผลงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมินเพิ่มขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และติดตามการพัฒนาปรับปรุงงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผลได้ทั้งใจได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (Course content) :

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation Introduction)

 • ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
 • ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการแจ้งผลงาน กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ปัจจัยสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop 1 : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ ?
 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ความสำคัญและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • 4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้งาน

ส่วนที่  2  :  ขั้นตอน และวิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Providing Performance Feedback)

 • การ feedback คืออะไร และทำไมเราต้อง feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 • แจ้งผลการปฏิบัติงานทั้งทีต้องให้มีความหมาย
 • 6 ขั้นตอนหลักในการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 2 : Self assessment การประเมินผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล

ส่วนที่ 3  :  เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

 • การสื่อสารผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ
 • Workshop 3 : Role Play ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลการปฏิบัติงาน ลูกน้องยอดเยี่ยมและยอดแย่
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน (Performance Closing)
 •  

ส่วนที่  4  :  การสอนงานและติดตามความคืบหน้าหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน (Performance Coaching & Monitoring)

 • การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน
 • เทคนิคการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท
 • การติดตามความก้าวหน้าหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน (Performance Monitoring)
 • แนวทางการสอนแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง (Performance Coaching)
 • การจัดการกับสถานการณ์หลังการประเมินผล

 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำWorkshop ฝึกภาคปฏิบัติ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้หลังการอบรม

การเล่าประสบการณ์เป็นกรณีศึกษา (Case Study)

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) : การ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่ต้องประเมินผลงานและ Feedback ลูกน้อง รวมทั้งทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ)  

 

วิธีการชำระเงิน   

 โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2    
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  คำแนะนำในการชำระเงิน 
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด   

  เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110         

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-0613276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 135,744