เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้าการตลาดและการขาย (Coaching For Marketing & Sales Supervisor) :

วิทยากร : ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา 

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย

อดีตกรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด   

ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Management) จากสหรัฐอเมริกา ( AUHS, USA )

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

- 2561 ระหว่าง 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ ๆ ในการบริหารและเป็นหัวหน้าทีมงานที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์

หลักสูตรนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบปัญหาและความต้องการดังกล่าวเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกมองจากทีมงานที่ท่านต้องรับผิดชอบว่าท่านเป็นหัวหน้าที่ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีของลูกน้องหรือลูกค้าได้ หรืออาจเป็นแค่หัวหน้าแต่ไม่สามารถเป็นโค้ช หรือให้คำปรึกษาให้กับพนักงานได้

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งหรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร
 3. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและจิตวิทยาในการสอนงาน อาทิ ผู้จัดการการขาย ซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็น Sales Coach แก่ทีมขายของตน เป็นต้น

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. องค์กรขายในอนาคต
 2. วงจรการ Design และ Managing the Sales Force
 3. การวางตนของผู้บริหารและบทบาทในการบริหารคน
 4. ลักษณะการเป็นผู้นำทีมเชิงบวก
 5. การจัดการกับเสือในทีมงานของท่าน
 6. การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส
 7. การควบคุมการประชุมทีมงาน
 8. หลักของการเป็นผู้นำทีมงาน
 9. 360 Degree Leadership
 10. EQ และ AQ ของพนักงานและผู้บริหาร
 11. วงจรของการ Designing and Managing Ream
 12. ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน
 13. การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา
 14. การประชุมประเภทต่าง ๆ
 15. ขั้นตอนการสอนงานที่ดี
 16. เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

๐ Soft Skill และ Hard Skill ในการบริหารทีมงาน

๐ วงจรการเปลี่ยนแปลง (The Cycle of Change)

๐ ทำไมต้องมีการสอนงาน

๐ ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการสอนงาน

๐ ความเชื่อของโค้ชที่ประสบความสำเร็จ

๐ การสอนงานแบบให้ข้อคิดเห็น (AID)

๐ การสอนงานสูตร GROW

17. อุปสรรคการสอนงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการฝ่าย/แผนกการตลาด ผู้จัดการฝ่าย/แผนกขาย หัวหน้าแผนกการตลาด หัวหน้าแผนกขาย และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยาย
 2. กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิดเห็น
 3. การแสดงความคิดเห็น
 4. ถาม-ตอบ
 5. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 

วิธีการชำระเงิน   

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2    
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110            

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net  

Visitors: 78,268