การบริหารคนเพื่อความสำเร็จขององค์กร (People Management for The Success) : 26 เมษายน 2561

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

 

วันสัมมนา : 

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

  

หลักการและเหตุผล :   

หากองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “คน (Man) ” เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีมูลค่า (Value Added) ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ (Competitive Advantage) โดยมีผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเป็นกําลังหลักสําคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันความสําเร็จขององค์กร ที่จะต้องเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในลำดับต้นๆ ของหลายองค์กรในการเสริมสร้าง “เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ ที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)” ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)   

  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :  

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management) และกลุ่มคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งกลุ่มคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคนที่ตนเองรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนแต่ละประเภทไดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กร 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :   

ส่วนที่  1 :  ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต [Knowledge academy, Human capital, Diversity (Gender, Cross-culture)] 

o  ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต 

o  แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 

o  5 หลักการพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

o  ศิลปะในการบริหารคนด้วยพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” 

ส่วนที่  2  :  เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ 

Workshop 1 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการบริหารคนนอกตำรา 

o  แนวทางในการบริหารคนเก่ง (Talent Management) 

o  แนวทางในการบริหารกลุ่มคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) 

o  แนวทางในการบริหารกลุ่มคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood) 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคพื้นฐานในการบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่ 

o  ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงานด้วย 

o  การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล 

o  การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

o  การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการคัดเลือกคนเก่งและคนดี (Recruitment & Seclection)

 o   การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานให้ได้คนเก่งและคนดี สำหรับหัวหน้างาน 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยศิลปะการปกครองบังคับบัญชา 

o  บทบาทหัวหน้างานกับการเสริมสร้างวินัยในการทำงานสรรค์ 

o  กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ 

o  เคล็ด (ไม่) ลับในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแบบ HR Professional   

Case Study : การพิจารณาลงโทษทางวินัย 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

o   Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการบริหารคนด้วยการประเมิน-ติดตามและแจ้งผลงาน (Performance Appraisal & Feedback)

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการบริหารคนด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการบริหารคนด้วยการรักษาบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน (Retention)

o   เทคนิคการดึงดูดคน “ก่อนที่เขาคิดจะไปจากองค์กร” 

o   เทคนิคในการโน้มน้าวชักจูงใจ “คนที่อยากไป” ให้กลับใจอยากทำงานกับองค์กร 

 

วิธีการในการเรียนรู้ :   

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ปฏิบัติการ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

 เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

   

วิธีการชำระเงิน   

 โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

 หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net 

Visitors: 68,099