รุ่น 5 การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice) : 16 มกราคม 2563

ถ่ายทอดประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติของที่ปรึกษาที่วางระบบ Career Path มากับมือ

...บริการให้คำแนะนำปรึกษาฟรีในวันอบรม

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์ 30 ปี

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

  

วันสัมมนา :  16  มกราคม  2563  เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

สถานที่สัมมนา : อไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

 

หลักการและเหตุผล :

ลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path: CP) ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญขวัญกำลังใจในการทำงาน และส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรในตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) อย่างยั่งยืน

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการทำงาน การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้าน HRD ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบ Career Path ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Career  Path
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานมองเห็นโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดทำ Career  Path ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร 

  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Career Path

o   ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) กับ Career  Path

o   ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Career Path กับ Succession Plan

o   ความหมายCareer Path และประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

o   การสร้างความผูกพันต่อองค์กรด้วย Career Path

o   สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัวเบื้องต้นในการจัดทำ Career Path

o   บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Path

o   4 รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o   แนวทางในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ

o   5 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

o   การวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

ส่วนที่ 3 : การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path Model สมัยใหม่ ด้วย KPI, Competency, ประสบการณ์การทำงาน และคนดีที่มีความเหมาะสม 

o   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path สมัยใหม่ ด้วย KPI, Competency, ประสบการณ์การทำงาน และคนดีที่มีความเหมาะสม

o   Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path ขององค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงาน

o   แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์คนดีที่มีความเหมาะสม 

o   Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินคนดีที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ Career Path ขององค์กร

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ Competency ให้เชื่อมโยงกับ Career Path ด้วย Training Road Map

o   การวิเคราะห์งานและ Competency จาก Job Description ให้เชื่อมโยงกับ Career Path พร้อมตัวอย่าง

o   Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานและ Competency จาก Job Description

o   การจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path 

o   Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยง Competency สู่ Training Road Map

ส่วนที่ 5 : การจัดทำ Career Path Procedure เพื่อการ Implement ระบบ

o   7 ขั้นตอนการดำเนินงานที่ควรจะกำหนดเป็น Career Path Procedure 

ส่วนที่ 6 : แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือก เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน (Interview and Selection for Promote)

o   การกำหนด KPI และแบบประเมิน KPI ในการเลื่อนตำแหน่ง พร้อมตัวอย่าง

o   แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (KPI) สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน

o   การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) พร้อมตัวอย่าง

o   แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกเกี่ยวกับความสามารถ (Competency) สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน

o   การประเมินความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง พร้อมตัวอย่าง

o   การสรุปคะแนนประเมินคุณสมบัติพนักงานที่เสนอขอแต่งตั้งรักษาการ พร้อมตัวอย่าง

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการเชื่อมโยง Career Path กับงาน HRD

o   เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้เชื่อมโยงกับ Career Path

o   เทคนิคการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan : SP) ให้เชื่อมโยงกับ Career Path

o   เทคนิคการจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path

o   เทคนิคการจัดทำ KPI ให้เชื่อมโยงกับ Career Path

  

วิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การเล่า Case ประสบการณ์

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: ในการจัดทำ Career  Path และ Individual Developmen Plan ของจริง

การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม         

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

  

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-0776531 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

www.peopledevelop.net  

Visitors: 122,248