รุ่น 17 ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (Modern Training Management System : Training Management Module 1) : 24 กันยายน 2563

ยุคของการเปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรม ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (KPI/OKR) รวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ?

หากถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 30 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม 

 1. เสริมสร้างแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำ Training Road Map/Training Plan การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
 2. สามารถวิเคราะห์ Training Needs จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย Competency องค์กรของตนเองได้ชัดเจน
 3. สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารงานฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แบบนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพยุคใหม่ 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวทางยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร 

 • พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร
 • การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Training KPIs base on Corporate KPIs)

 • แนวทางการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • แนวทางประเมิน Return On Investment (ROI) ในการฝึกอบรมแบบ Performance Profit

ส่วนที่  3  :  การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม สำหรับนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

 • การจัดทำ Flow chart ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Standard Operation Procedure : SOP)
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ SOP ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ตัวอย่าง : การจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบบ         นักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

ส่วนที่  4  :  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Needs) 

 • 13 เทคนิคในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Needs)
 • การหา Training Needs จากนโยบายองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจากวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายขององค์กร
 • การวิเคราะห์หา Training Needs ด้วย Competency จาก SOP และ Work Instruction (WI)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้วย Competency จาก SOP / WI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการจัดทำ Training Road Map และ Modern Training Plan ยุคใหม่

 • แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 6 ระดับ ที่ทุกองค์กรควรจะมี
 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Training Road Map ยุคใหม่ ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การและระบบ HRD
 • ตัวอย่าง : Training Road Map Plan ยุคใหม่
 • เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Modern Training Plan) ยุคใหม่แบบ Visual Management
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายองค์กร

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

 • แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know
 • การเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ในการประเมินผลการอบรมเชิงพฤติกรรม
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know

ส่วนที่  7  : การจัดการโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

 • 12 เรื่องที่ควรเตรียมก่อนการฝึกอบรม
 • ตัวอย่าง : Training Check Lists ที่สำคัญของงานฝึกอบรม
 • 9 เรื่องที่ควรดำเนินงานระหว่างการฝึกอบรม

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม

 • การประเมินผลผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมยุคใหม่ (Training Evaluation from Results of Learning) 
 • การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดคล้องกับ Career Path
 • ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรตามระดับ Competency ที่คาดหวัง

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการเชื่อมโยงระบบงาน Training สู่งาน HRD

 

 • การเชื่อมโยง Training สู่ Career Path, Succession Plan, Performance Appraisal

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป  

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันสัมมนา :

24  กันยายน  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.                                                       

สถานที่สัมมนา : 

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,037