การบริหารคนเก่ง (Talent Management) :

 วิทยากร :  อาจารย์ ธานี  ชาวสวน

 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 • Managing Director : Aluminium Thailand., LTD.
 • Executive Director : siam PLAY Group
 • HR General Manager : TBKK Co,.LTD อมตะนคร ชลบุรี
 • HRM Director บริษัทฯ Oriental Copper Co.,LTD  อมตะนคร ชลบุรี
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท CELESTICA ประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                     

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)  

 

แนวคิด: Concept

            การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การดูแลและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กร หากองค์กรใดประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาคนและทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีความคิดคำนึงในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ดีแล้ว องค์กรก็จะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย เพราะคนคือหัวใจสำคัญของการทำงาน

            Talent Management คือ การบริหารจัดการคนเก่ง ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ และหากเราสังเกตดูให้ดีจะพบว่าในทุก ๆ งานล้วนมีคนเข้าไปมีส่วนดำเนินงานและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ คนเก่งโดยส่วนใหญ่ที่พบจะเก่งงานและมีความเป็น ตัวกู ของกู สูงกว่าพนักงานทั่วไป ส่วนการเก่งที่จะพัฒนาตนเองที่เรียกว่า เก่งตน และเก่งคน คือการที่จะเข้าไปนั่งในหัวใจของพนักงานให้ได้ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นนั้น ยังต้องให้ความรู้กับคนเก่งของแต่ละองค์กร ว่าการที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าและเป็นผู้บริหารที่ดี ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมให้รอบด้าน บุคลิกภาพของคนเก่งแต่ละคนก็อาจจะคล้ายกันหรือแตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่ทำ ดังนั้น ผู้บริหารต้องหัดเป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียด จะต้องมีความสามารถมองเห็น (See) ได้ยิน (Hearing) หรือต้องรับรู้ (Perception) ต่อสัญญาณเตือน (signal & warning) ต่าง ๆ ที่คนบางคน ทั้งชีวิตก็ยังไม่สามารถค้นพบได้ เพราะไม่คิดจะปรับปรุงตนเองด้วยการติดกับว่า รู้แล้ว เก่งแล้ว แก่แล้ว พอแล้ว ความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ไม่ใช่แค่อายุมากได้เป็นใหญ่แล้วจะสามารถครองใจคนได้ทั้งหมด แต่ในความป็นคนช่างสังเกต และมีความละเอียดอ่อนอยู่ในตัวของหัวหน้า จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ เพราะลูกน้องมีหัวหน้างานที่น่าศรัทธา น่ายกย่อง เอาการเอางานของหัวหน้า และการเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว จะส่งผลให้ท่านเป็นคนที่มีคุณค่า โดยที่ท่านไม่ต้องไปเรียกร้องจากใครนั่น หมายความว่าท่านต้องทั้ง เก่งและดี ด้วยจึงจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

            ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในทุกๆองค์กร หากเราเข้าใจธรรมชาติของงาน ธรรมชาติของคน เราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแน่นอน

 

วัตถุประสงค์…..เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. เข้าใจแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบกับกลยุทธ์ขององค์กร
 2. สามารถอธิบาย SWOT ของตัวเองได้
 3. สามารถเขียน Department skills matrix ของตนเองได้
 4. สามารถเขียนแผนพัฒนาตนเอง (IDP)ได้อย่างครบทุกมุมมอง
 5. ฝึกคนเก่ง (Talent) ให้เข้าใจความต้องการของมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

 

หัวข้อในการฝึกอบรม 

1) HRM concept 

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human resources management concept 

- การสร้างแรงจูงใจ : Motivation fitted

- หัวหน้างานยุคใหม่ : New generation superior 

2) Talent self assessment & Development Planning 

- การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง : Self SWOT analysis 

- การเขียนแผนพัฒนาตนเอง : Individual Development Plan 

- การเขียนและการวิเคราะห์ทักษะของพนักงาน : Dept. Skill Matrix designer 

- ทำงานให้เป็นสุข สนุกเมื่อทำงาน (Attitude deliver results) 

3) Conflict Management

 

แนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม (รูปแบบกิจกรรม)

การฝึกอบรม Talent Management เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการและการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผ่านการเรียนรู้ที่ผสมผสาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความสนุกสนานจากเรียนรู้ 

- การบรรยาย : Lecture 30% 

- การทำกิจกรรมกลุ่ม : Group discussion & Workshop 60%

- การวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ : Assertiveness 10%

Case study

- Experiences sharing 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้าอบรม…….

 1. เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของหัวหน้างานต่อการบริหารจัดการคนเก่ง ที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของสินค้าและคุณภาพชีวิตของพนักงานตลอดจนความมั่นคงขององค์กร
 2. บุคลากรเกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกันซึ่งสามารถทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
 3. เกิดแรงจูงใจและเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีต่อการฝึกอบรมและการพัฒนาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

       ผู้บริหารสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ผู้บริหารคนเก่ง (Talent’s mentor) และตัวคนเก่ง (Talent) ที่องค์กรได้เลือกไว้แล้ว และผู้สนใจทั่วไป

  

วิธีการชำระเงิน   

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น    

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net  

Visitors: 68,099