รวมพลังขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จ ด้วยความผูกพันในองค์กร :สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 3 วัน 2 คืน

Visitors: 71,755