ดร. บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์

ดร.บุศกร  ลิ่มภักดีประดิษฐ์

 

ประวัติการศึกษา

-บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการ 2556 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2545 วิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย

-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 2529           มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

 

ประสบการณ์การทำงาน

-อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอกชน

-คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยพุทธโพสต์

-วิทยากรอิสระ บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการขาย, แรงบันดาลใจ ฝึกจิต รู้ใจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ, งานได้ผลคนเป็นสุข, ทีมได้ผล คนมีสุข, เรียนได้ผล ใจเป็นสุข, รู้อะไรไม่สู้ รู้ใจตน, กลยุทธ์การตลาด, กลยุทธ์การจัดการ, ขายอย่างไรให้สำเร็จ, การบริหารองค์กร, เทคนิคการขายและการจัดข้อโต้แย้ง

- ที่ปรึกษาองค์กร

 

ผลงานทางวิชาการ

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ์.วารสารวิชาการรัตนบัณฑิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556-ตุลาคม 2556. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.กรุงเทพฯ

-เอกสารประกอบการสอน วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ จก.409(MGT.409) ตำรา วิชาการเมืองการปกครองของไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช2546 สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

-ตำรา การขายเบื้องต้น 1 รหัส2200-1004 หลักสูตร (ปวช.) 2556 สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ

Visitors: 126,067