รุ่น 7 การจัดทำ Job Description V.4 บนพื้นฐาน KPI & Competency : 12 พฤศจิกายน 2563

ทำไมเขียน JD มี KPI และ Competency แล้ว แต่ใช้บริหารหรือปฏิบัติงานไม่ได้จริง...แล้วจะต้องออกแบบและกำหนด JD อย่างไรให้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์องค์กร (Strategy) และหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility & Task) ????  

หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) คือ การกำหนด Job ของหน่วยงานหรือกำหนดภารกิจหลักของฝ่าย/แผนกให้ชัดเจนด้วย Function Matrix  เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานราบรื่นไม่สะดุด หรือเกิดการเกียงงานขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างหน่วยงาน  แล้วนำภารกิจหนักมาเขียนเป็นหน้าที่งานหลักแต่ละของตำแหน่งในฝ่าย/แผนก ด้วย Modern Job Description ที่มี KPI และ Competency เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะเป็น 

 • การกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น ISO9001, IATF16949, ISO14001 เป็นตัน
 • สร้างความชัดเจนในหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับ Organization Chart
 • ใช้ในการสัมภาษณ์ ประเมินผล และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย KPI และ Competency
 • การสอนและแนะนำงาน /การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
 • การประเมินค่างาน (Job Evaluation : JE) และกำหนดค่างาน (Job Grade : JG) ในการกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสม
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทาง ด้วย Training Road Map, Individual Development Plan
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย Position KPIs และ Competency
 • การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและปรับปรุงขึ้นใหม่จากประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR กว่า 28 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาองค์กรง่าย ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วย Function Matrix และ Modern Job Description

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการจัดทำ Job ของหน่วยงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วย Function Matrix
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการออกแบบและจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน ด้วย Modern Job Description) สมัยใหม่ที่มี Competency และมี KPI 
 4. สามารถนำ Function Matrix และ Modern Job Description ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5. เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดียวกัน ลดการเกี่ยวงานและความขัดแย้งในการทำงาน
 6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี Functional Competency และ Managerial Competency  เหมาะสมกับการทำงาน และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไปตรงตามเป้าหมายขององค์กร 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  Function Matrix เครื่องมือในการทวนสอบความถูกต้องชัดเจนของ Job Description

 • 3 ขั้นตอนในการจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix)
 • 4 แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์หา Key Job ของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Function Matrix ของฝ่ายงาน
 • การนำข้อมูลใน Function Matrix มาจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description) 

ส่วนที่  2  :  การพัฒนาองค์กร ด้วยการออกแบบและจัดทำ Modern Job Description Version 4.0        

 • การออกแบบและจัดทำ Modern JD Version 4.0 บนพื้นฐานของ KPI และ Competency ที่เชื่อมโยงและทวนสอบได้ชัดเจน
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์ม JD Version 4.0
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและปรับปรุงแบบฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส่วนที่  3  :  การเขียน/จัดทำ Modern Job Description บนพิื้นฐานของ Competency และ KPI

 • ตัวอย่างที่ 2 : การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดของงานด้วยพฤติกรรมการทำงานที่นิยมเขียนใน Modern JD
 • เทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน             
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs ของตำแหน่งงานใน JD
 • เทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน     
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่ งานและ Job KPIs 

ส่วนที่  4  :  การนำ Job Description ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ตัวอย่างที่ 3 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • ตัวอย่างที่ 4 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดค่าจ้าง
 • ตัวอย่างที่ 5 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Training Roadmap, OJT และ IDP
 • ตัวอย่างที่ 6 : การนำ Modern JD ไปใช้ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009
 • ตัวอย่างที่ 7 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 8 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการจัดทำ Career Path และ Succession Plan 

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ 

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12  พฤศจิกายน  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE)

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,154