เทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Counseling Techniques for Modern Supervisor) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หัวหน้างาน คือ บุคคลสำคัญที่มีหน้าที่รับนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ และมีความใกล้ชิดพนักงานมากที่สุด หนึ่งในหน้าที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ คือ การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในเรื่องงาน พฤติกรรมการทำงาน และเรื่องส่วนตัว แต่หลายครั้งการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกน้องกลับนำมาซึ่งปัญหาสำคัญหลายประการ อาทิเช่น

o   ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

o   ทำให้หัวหน้างานหมดความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกน้อง

o   ทำให้ระบบการปฏิบัติงานเสียหาย

o   งานไม่บรรลุเป้าหมาย

o   อื่นๆ

ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษา ขาดเทคนิคและวิธีการให้คำแนะนำปรึกษา ขาดจิตวิทยาในการให้คำแนะนำปรึกษา ไม่รักษาความลับ หรือละเลยการให้คำแนะนำปรึกษา ฯ  องค์กรยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน เพื่อให้บริหารงานและบริหารคนของหัวหน้างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้คำปรึกษา และฝึกฝนเทคนิคในการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการให้คำแนะปรึกษา
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตวิทยา เทคนิค และวิธีการในการให้คำแนะปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อจุดประกายความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการให้คำแนะนำปรึกษา
  4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการอบรมเสร็จสื้น 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

วันแรกของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : “เข้าใจ” ความเป็นหัวหน้างานยุคใหม่พันธุ์แท้ของตนเอง

o   ความหมายและความสำคัญของการให้คำปรึกษา

o   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ในการให้คำแนะนำปรึกษา

o   Workshop : หัวหน้างานดีๆ จ๋ามาหาฉันหน่อย

ส่วนที่ 2 : “เข้าใจ-เข้าถึง” จิตวิทยาในการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

o   เข้าใจความต้องการ และธรรมชาติของลูกน้อง

o   เข้าถึงหลักจิตวิทยาในการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

ส่วนที่ 3 :  “พัฒนา” เทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา

o   หลักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

o   ใส่ใจ-เข้าใจ-เข้าถึง-ก่อนให้คำแนะนำปรึกษา

o   ขั้นตอน และวิธีการสำหรับการให้คำปรึกษา

o   จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา

o   Workshop : Role Play ถึงเวลาแล้ว...ในการฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำปรึกษา (ผู้เข้ารับ   การอบรมทุกคนช่วยให้ข้อเสนอแนะผู้ที่แสดงบทบาทสมมติ และวิทยากรให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล)

  • สรุปสิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวันแรก

 

วันที่สองของการเรียนรู้

  • ทบทวนบทเรียนรู้สำคัญๆ ของวันแรก

ส่วนที่ 3 :  “พัฒนา” เทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่อ)

Workshop: Role Play (รายบุคคลคนละ 10 นาที)  ถึงเวลาแล้ว...ในการฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำปรึกษา

ส่วนที่ 4 : “เข้าถึง-พัฒนา” คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี

o   คุณสมบัติภายในและภายนอกของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี

o   Self-assessment : คุณสมบัติของตนเองในการเป็นนักให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง

o   ข้อควรระวังสำหรับผู้ให้คำปรึกษา  

o   Workshop : Do & Don’t ในการให้คำปรึกษา

ส่วนที่ 5 : ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การให้คำแนะนำปรึกษาของหัวงานงานสัมฤทธิ์ผล

ส่วนที่ 6 : Heart Mission

Workshop : สัญญาใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ

  • สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ และช่วงถาม-ตอบ

 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

Visitors: 118,439