ดร. ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

ประวัติการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการรุ่นแรก (ปริญญาเอก)    

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รอสอบจบ)
ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี     

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ  ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา
ประวัติฝึกอบรม
ประกาศนียบัตร ทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 8
ประกาศนียบัตร ทนายความไกล่เกลี่ย สภาทนายความ
ประกาศนียบัตร ทนายความอาสาประจำหน่วยราชการสภาทนายความ
ประกาศนียบัตร ทนายความรับรองรายมือชื่อ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตร "วิชาว่าความ" สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรที่ปรึกษางานบุคคลเพื่อเพิ่มผลผลิตรุ่นแรกศูนย์ส่งเสริมกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor  ISO 14004:2004 : IRCA No: 19213 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead Auditor  OHSAS 18001 : Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor  ISO 9001:2008 :  Course  No: A 17086 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน QWL สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ   
ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร                                                  
ประกาศนียบัตรการจัดการงานบุคคล รุ่น301
ประกาศนียบัตรการแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร                                             

ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์  จดทะเบียนที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์เลขทะเบียน37/2538
ประวัติและประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัย ประมาณ 20 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ทนายความด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา

อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อาจารย์พิเศษสถาบันไทยญี่ปุ่น
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์พิเศษมหาวิทาลัยหอการค้าไทย สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์กรุงเทพ

หัวหน้าทีมตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ  ISO 9001:2008  สิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007 
ที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)
วิทยากรขึ้นทะเบียนกระทรวงแรงงานสอนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ).

ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทะเบียน 51-0-00-452
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม/กฎหมายพิเศษ /กฎหมายปกครอง
ที่ปรึกษาวางระบบมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ให้กับโรงเรียนที่เข้ามาตรฐานสากล

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรภาครัฐและเอกชน

ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมหลายจังหวัด
ที่ปรึกษาวางแผนการจัดทำระบบ TQA  ระบบการจัดการคุณภาพ  ISO 9001:2008  สิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007  HACCP GMP
ที่ปรึกษาวางแผนลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในอดีต
กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2

อดีตผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
อดีตอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
งานที่ปรึกษาฯและบริการวิชาการ  

ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ปี 2548

ผู้เชี่ยวชาญของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามหนังสือเชิญเลขที่ พณ. 0601/02799      ด้านการเจรจาการค้าทวิภาคีและการค้าพหุภาคีและด้านการบริการ

ที่ปรึกษาโครงการฯ 2007, “การพัฒนาทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดชลบุรี: เพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน”, สำนักงานคณะกรรมการ    การวิจัยแห่งชาติ (วช).

ที่ปรึกษาโครงการ “การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง – Strategic Port Marketing of Laem Chabang Port” ท่าเรือแหลมฉบัง ปี 2550

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการศึกษา ผลของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆของไทย” กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2553

ที่ปรึกษาโครงการ “การประเมินผลกระทบของไทยภายหลังจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน และแนวทางการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนในอนาคต”กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2553

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ 2556

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการจัดการและติดตามการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖” กองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2556

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2556” กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2556

หลักสูตรที่บรรยายให้กับองค์ภาคเอกชนและภาครัฐหลายแห่ง

- กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร,หัวหน้างาน

เทคนิคการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- เทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008

- .เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001

- การตรวจติดตามระบบมาตรฐาน  ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  OHSAS 18001:2007

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานGMP HACCP

- เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- เทคนิคการจัดทำประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย

- การบริหารและการควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

- จิตวิทยาสำหรับหัวหน้าในการจูงใจลูกน้อง

- หัวหน้างานยุคใหม่

- ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

- การพัฒนานักบริหารระดับต้น

- เทคนิคการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ

วิชาที่เชี่ยวชาญในการบรรยาย (สำหรับที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ)
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการ/การบริหารค่าจ้าง/การฝึกอบรม
2.กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3.การบริหารแรงงานสัมพันธ์
4.การบริหารการสัมมนาทรัพยากรมนุษย์
5.การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
6.การผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
7.กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
8.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
9.กฎหมายอุตสาหกรรม/กฎโรงงาน
10.กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

11.กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

12.การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ

13.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

14.กลยุทธ์ในการบริหารองค์การ

15.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Visitors: 122,604