เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR Tools & Tricks for All Managers) : กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย รุ่นที่ 1 โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Visitors: 81,530