การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Goal Setting base on PMS) 3 วัน : กยศ

Visitors: 74,749