สื่อสารและโน้มน้าวใจอย่างไรให้ได้ผล (Effective Communication & Influencing)

"ไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง ไม่จำเป็นต้องเรียนจบด้านจิตวิทยา หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านและองค์กรของท่านสื่อสารและโน้มน้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายองค์กร ด้วยความเข้าใจ และเข้าถึงคนทำงานในองค์กรอย่างแท้จริง"

หากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ฝ่ายงาน หรือองค์กรที่กำหนดไว้ ต้องอาศัยสมรรถนะ (Competency) ในการทำงานด้านการสื่อสาร และโน้มน้าวใจในการทำงาน” หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้ โดยเป็นการจุดประกายความคิด และมุมมองในการทำงาน ผ่านเกมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้องค์กรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดเทคนิค และวิธีการภาคปฏิบัติ ของการสื่อสารและโน้มน้าวที่มีประสิทธิภาพ ที่กระชับ เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้ได้จริง ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency)   เพื่อความสำเร็จในการทำงานขององค์กร 

 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ 

  1.       จุดประกายการเรียนรู้ในการเสริมสร้างมุมมอง และแนวคิดในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
  2.       จุดประกายการเรียนรู้ในการเสริมสร้างมุมมอง และแนวคิดในการชักจูง โน้มน้าวผู้อื่น เพื่อให้สนับสนุนหรือปฏิบัติตาม และสามารถสร้างความประทับใจ
  3.       เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.       เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในการสื่อสารและโน้มน้าวใจในองค์กร


หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  

ส่วนที่  1  :  ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน ด้วย Positive Action 

o   คิดบวกระบาด ความสุขระบาด จริงหรือ ???  

ส่วนที่  2  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสื่อสารและโน้มน้าว 

อะไรคือเป้าหมายของการสื่อสารในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ?

เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสาร

เวลากับการสื่อสารในการทำงาน 

o   4 เทคนิคในการสื่อสารสำหรับการประชุม 

Learning by Activity : หมวก 2 สี การสื่อสารแบบ Cross Functional Alignment

คาถาสาลิกาลิ้นทอง : พูดด้วยใจ

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 

ลองมาทดสอบพลังการโน้มน้าวใจกันเถอะ

o   เทคนิคการโน้มน้าว

Learning by Activity : จับผู้ร้ายข้ามแดน

สิ่งที่ควรทำ และสิ่งไม่ควรทำในการสื่อสารและโน้มน้าว

ส่วนที่  3  : Know what ? Know how ? เพื่อความสำเร็จ และก้าวหน้าในการสื่อสารและโน้มน้าวใจ 

ระยะเวลาในการเรียนรู้  

1  วัน     ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.


รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

เรียนรู้แบบ Learning by Play & Game โดยใช้เกมและกิจกรรมนำการเรียนรู้ แล้ววิทยากรกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมระดมความคิด (Brainstorming) และนำเสนอมุมมองแนวความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ และเสริมสาระเพิ่มเติมโดยวิทยากร เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง


หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรที่ต้องเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารและโน้มน้าว  

Visitors: 122,249