ดร. นพดล ทัดระเบียบ

ตำแหน่งปัจจุบัน - อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

                        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

                     - วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน                                   (ประเทศไทย)

ประวัติการศึกษา- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)  (Doctor of Laws program) (LL.D)

                      - นิติศาสตรมหาบัณทิต (น.ม.) (Master of Laws)(LL.M.)

                      - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (LL.B)

                      - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ 10

                     - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และ                          การดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 12

                      - ประกาศนียบัตร การเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับ                              สมบูรณ์

                 - ประกาศนียบัตร การพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 20)

 

การฝึกอบรม       - หลักสูตรพนักงานประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 1  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                       - หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน รุ่นที่ 2  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                       - หลักสูตรเทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                       - หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมด้านคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                       - สัมมนาหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติงานคุ้มครองแรงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                      - หลักสูตรแนวทางการตรวจแรงงานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                       - หลักสูตร โครงการอบรมพนักงานตรวจแรงงานขั้นพื้นฐาน สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการฯ

                       - หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน สำนักคุ้มครองกรมสวัสดิการฯ

                       - หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์(บุคลากรภาครัฐ)  สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน   กรมสวัสดิการฯ

                      - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 20 ) กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการฯ

                       - หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมโดยใช้ WISE TECHNIGUE กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)

                       - หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการฯ

                       - หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความ  ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ประสบการณ์ทำงาน - ข้าราชการพลเรือน สังกัด กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

                       - ข้าราชการพลเรือน สังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                       - อาจารย์พิเศษ สอนวิชากฎหมายแรงงานและการแรงงานสัมพันธ์/ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ /วิชากฎหมายมหาชน /วิชากฎหมายปกครอง/ มหาวิทยาลัยราชฏักจังหวัดภูเก็ต/ มหาวิทยาลัยราชฏักจังหวัดนครศรีธรรมราช/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาหาดใหญ่/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขา จังหวัดสุราษฎ์ธานี

                      - คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี่ภาคใต้ (SCT) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วิชาที่บรรยาย     - หลักสูตรเทคนิคการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนสวัสดิการให้สอดคลองกับกฎหมายแรงงานว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ

                       - หลักสูตรการบริหารองค์กรตามหลักแรงงานสัมพันธ์

                       - หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองตามระบบแรงงานสัมพันธ์

                       - หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

                       - หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย                            ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูง)

                       - หลักสูตรวินัยอุตสาหกรรมว่าด้วย กฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

                       - หลักสูตรจริยธรรมในการทำงานกับการเพิ่มผลผลิต

                       - หลักสูตรมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

                       - หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์

                       - หลักสูตร เทคนิคการพูด การสื่อสารภาวะผู้นำ

 

Visitors: 235,012