การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Engagement Team for Competitive Advantage) : อ.ต้น ธนุเดช ธานี

หลักการและเหตุผล 

ากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การจะทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ ต้องเริ่มต้นที่การผูกใจด้วยใจของคนในองค์กรด้วยกัน” ในหลักสูตรนี้จะเป็นการจุดประกายแนวคิดดังกล่าวและสร้างสรรค์ให้เป็นจริงด้วย การสร้างความผูกพัน Positive Action การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Competitiveness) ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่วางไว้

องค์กรของท่านอาจได้รับการอบรมมาหลายแห่ง แล้วรู้สึกว่า “สูญเปล่า มีแต่วิชาการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ยาก  การอบรมแบบเก่าๆ ก็จำเจ และน่าเบื่อ หรืออบรมแล้วมีแต่ความสนุกสนาน หลังจากอบรมกลับไปแล้ว เดี๋ยวเดียวก็กลับสู่สภาพเดิม หรือไม่มี Output ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ/เป้าหมาย/ Core Competency ขององค์กร หรือไม่มีรูปแบบการติดตามผลการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ”พอกันทีกับการอบรมแบบเดิมๆ มาสัมมนาแบบใหม่ (Modern Seminar) ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่ประสิทธิภาพและมีความสามัคคีกลมเกลี่ยว รวมทั้งสอดแทรกในเรื่อง

 • ความคิดและการแสดงพฤติกรรมด้านบวกในการสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
 • การสร้างความผูกพันและความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กรภาพรวม
 • “รู้เรา-รู้เขา” จิตวิทยาพื้นฐานในการทำงานกับร่วมกับคนอื่น
 • การสร้างความสุขภายในทีมงานและองค์กร
 • และการติดผลการฝึกอบรมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้

จากหลักสูตรสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง เราได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้น ในบรรยากาศการสัมมนาแบบ Positive Action ที่ทุกคนร่วมกันการสร้าง การให้ และรับสิ่งดีๆ ตลอดการสัมมนา ใน Seminar Process แบบ “4ส” ของ Modern Team Building Model คือ สาระ (Concept & Theory) ส่วนร่วม (Participate) สุขสนุกสนาน (Happy &Enjoy) และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ Adult Center ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ที่กระตุ้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ที่กระชับ เข้าใจง่าย และจุดประกายควมคิดในการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองในการทำงานเป็นทีมและความผูกพันขององค์กร  

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ของการพัฒนาตนเองด้วยการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
 2. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ทีมีความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ เพื่อเป้าหมายเดียวกันขององค์กร
 3. เสริมสร้างการพัฒนาตนเองในการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 4. เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมิตรภาพอย่างมีความสุขและความผูกพันซึ่งกันและกันของพนักงาน แบบ “ความสุข-สร้าง-ได้” ให้เกิดขึ้นในองค์กร ภายหลังการสัมมนา
 5. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยการทำงานเป็นทีม การสร้างความสุข และความผูกพันในองค์กร 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้   

ส่วนที่  1  :  ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน ด้วย “Positive Action” 

 • ความคิดบวกระบาด ความสุขระบาดในองค์กร
 • เริ่มต้นวันดี ๆ ด้วยการส่งมอบความรู้สึกดี
 • Learning by Activity 1 : คิดดีคิดบวกทำบวก ด้วย “Positive Action”
 • Workshop 1 : Key Point Lesson 

ส่วนที่  2  : เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข...ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ด้วยการทำงานเป็น Teamwork 

 • ความสำคัญและความหมายของทีม
 • Learning by Activity2 : การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภาพรวมขององค์กร
 • Learning by Activity 3 : เรียนรู้จากภาพ และ Clip VDO
 • 7 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 2 : Do & Don’t ในการทำงานเป็นทีมงานที่เราปรารถนา 

ส่วนที่  3  : เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน 

 • พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการทำงาน
 • การพัฒนาตนเอง ด้วย “3 Know” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • Learning by Activity4 : องค์กรยิ้มได้
 • หลัก 6 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการทำงานเป็นทีม 

ส่วนที่  4 : เทคนิคในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

 • พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 • การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็น Teamwork (Communication for Teamwork)
 • Learning by Activity5 : การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็น Teamwork
 • “5 คำพูดทรงพลัง” ในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน 

ส่วนที่  5  : “สุขสร้างได้” จุดประกายความรักและผูกพันต่อองค์กร 

 • ลักษะของคนที่มีความสุขในการทำงาน
 • ความรักต่อองค์กรสร้างอย่างไรให้เกิดผล
 • Workshop 3 : สุข-สร้าง-ได้ ด้วยมือเรา 

ส่วนที่  6  : Heart Mission 

 • Workshop 4 : สัญญาใจ Know what - Know how 

หมายเหตุ :  หัวข้อการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาการเรียนรู้

จำนวน 1-2 วัน  


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

พนักงานทุกคนในองค์กรที่องค์กรต้องสร้างความสามัคคี มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และผูกสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร  


วิธี/รูปแบบการเรียนรู้ 

การบรรยาย การระดมความคิด การนำเสนอ และการตอบข้อซักถาม ประมาณ 40%

กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning by Play & Game) แบบ Adult Center และสรุปการเรียนรู้ประมาณ 60%

Visitors: 122,250