การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Step to Strategic Leader) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

ความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานกำหนดได้ด้วยกลยุทธ์ และกลยุทธ์ที่ดีที่เชื่อมโยงสู่เป้าหมายขององค์กร  ผู้นำยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leader) ที่พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรฝ่ามรสุมทางการแข่งขันทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  นั้นคือ เหตุผลสำคัญที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้สอดรับกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก  องค์กรของท่านพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leader Development)

หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการ และการเป็นวิทยากรที่ปรึกษา มาถ่ายทอดองค์ความรู้แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง ซึ่งผู้เรียนรู้สามารถกำหนดและเชื่อมโยงเป้าหมายไปสู่แผนกลยุทธ์ของฝ่ายงาน รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การประเมินผลที่ชัดเจน

         

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนรู้ 

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการของ Strategic Leadership
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างานให้มีสมรรถนะทางการบริหารงาน (Managerial Competency) เพิ่มสูงขึ้น และตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนกกลยุทธ์ในฝ่ายงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

วันแรกของการอบรม

ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้สำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Basic Knowledge for Strategic Leader)

            o     กลยุทธ์ คือ อะไรกันหนอ ???

            o     ความหมายที่น่าสนใจของผู้นำเชิงกลยุทธ์

            o     ลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

            o     ประโยชน์ของการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์

            o     สิ่งที่องค์กรต้องมีก่อนการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์

            o     แนวทางการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leader Development)

ส่วนที่  2 : ขั้นตอนสำคัญของการบริหารกลยุทธ์ (Strategy Process)

             o  การวางกลยุทธ์     

             o  ขั้นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ       

             o  ขั้นการควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์             

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) เพื่อความสำเร็จขององค์กร

             o     KPI ที่ดีนั้นมี 4 ระดับ

             o     KPI ในระบบบริหารคุณภาพ เป็น KPI แท้ หรือ KPI เทียม ?

             o     แนวทางในการกำหนดเป้าหมายองค์กร (Corporate KPI) ด้วย Balance Scorecard

             o     เทคนิคในการเชื่อมโยงเป้าหมายด้วยแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

             o     เทคนิคการกำหนดเป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPI) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วย Balance  Scorecard

     o Workshop 1 : การกำหนดเป้าหมายฝ่ายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

             o     เทคนิคการกำหนดเป้าหมายรายบุคคล (Individual KPI) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

     o Workshop 2 : การกำหนดเป้าหมายรายบุคคล

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เพื่อความสำเร็จของตนเอง และองค์กร

             o     เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับผู้บริหารในการกำหนดแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

     o Workshop 3 : การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน

 

วันที่สองของการอบรม

ทบทวนการเรียนรู้วันแรก

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

             o เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับหัวหน้างานในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร

     o Workshop 4 : การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการติดตามงาน (Controlling) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

             o     แนวทางการควบคุมในองค์กร

             o     การติดตามและรายงานผลการดำเนินด้วย KPI

      o  Workshop 5 : การติดตามงานและรายงานผลด้วย KPI

ส่วนที่  7 : การเชื่อมโยงเป้าหมายของกลยุทธ์ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

             o    เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก   

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

          จำนวน 2 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

Visitors: 122,248