อาจารย์ ธานี ชาวสวน

ประสบการณ์ทำงาน                    

5 ปีในส่วนของฝ่ายผลิตและมากกว่า 20 ปีในส่วนของ HRD และ HRM

การศึกษา                                            

2521 - 2523  : ม.ศ.3 โรงเรียนแสนสุข

2524 – 2530 : ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี

2532 – 2534  : ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ มศว. บางแสน 

2547 - 2549 :  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) วิทยาลัยพานิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2555 – 2557: กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ผลงานค้นคว้าอิสระ(IS)   เรื่องปัจจัยที่มีผลให้พนักงานยอมรับระบบมาตรฐาน  ISO14000 

ตำแหน่งและหน้าที่ปัจจุบัน 

-    HR GENERAL MANAGER : TBKK (Thailand) Co.,Ltd อมตะนคร ชลบุรี

-    HRM Director บริษัทฯ Oriental Copper Co.,Ltd  อมตะนคร ชลบุรี

-    วิทยากรอิสระและอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

-    อดีตผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท CELESTICA ประเทศไทย แหลมฉบัง

-   ที่ปรึกษาระบบบริหาร 5 ส และการเพิ่มผลผลิต

-   ที่ปรึกษางานด้านแรงงานสัมพันธ์,CSR และ Talent Development

-  ประธานชมรมสัญญาบัตรสัญจร

-   หัวหน้า อ.ต.ร. เขต 5 (ศรีราชา)                                              

 

แนวคิดและเทคนิคการสอน

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแบบ CHILD CENTER โดยใช้ WORKSHOP และ CASE STUDY  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

- ออกแบบหลักสูตร ตามความจำเป็นขององค์กร (Tailor Made)

- ไม่ขอรับค่าสอนกรณีนักเรียน นักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษ

 

วิทยากรรับเชิญ

มหาวิทยาลัย  ม.บูรพา, ม.ราชภัฏราชนครินทร์, ม.ราชภัฏพระนคร, ม.ราชภัฏรำไพพรรณี,  ม. ศรีประทุม,

ม.เกริก, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  (อี.เทค), โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เป็นต้น

บริษัท GLOBAL-THAIXON, STANLEY, HMC POLYMERS, AUTOLIV,TOPY, INTERFACE

OMRON THAILAND, THAIFUJI SEIKI,  ไลอ้อน ประเทศไทย,นวกิจประกันภัย, ไทยเมเดนซา, อินซูลแพ็ค, เครือข่ายบริการวิศวการและโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

อาจารย์พิเศษ

) .ราชภัฏราชนครินทร์ (คณะวิทยาการจัดการ)

การพัฒนาบุคลิกภาพ, จริยธรรมทางธุรกิจ, การพัฒนาองค์กร, การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน, มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

).บูรพา(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์, การตระเตรียมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การบริหารแรงงาน, การพัฒนาสมรรถนะ

 

หัวข้อบรรยาย : Subject Master Expert

Management : Managerial Skills, Supervisory skills, Business Strategy, Business Ethics,Time Management 

Leadership   :  Interaction Management, Leadership Development, Coaching  Excellence, Team Building, Effective presentation, Public Speaking, EQ development, Self development

Professional : Professional Training Coordinator,  Psychology of Teaching, Train To Be the Effective Trainer, Human Relations, HRD & HRM, HR for Non-HR , Competency  Development, Interview techniques, Service mind, Personality development
Safety & Productivity Improvement : 5S Management, Safety Awareness,  Job safety analysis (JSA), Risk assessment, PPA (Preventive Problem Analysis), Safety & Healthy, Quality and Cost awareness

คำขวัญประจำใจ: คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกที่จะเป็นคนดีได้

Visitors: 125,813