ขั้นตอนการทำ เทคโนโลยีสะอาด โดย: วิชัย ชุณหวาณิชย์

ขั้นตอนการทำ เทคโนโลยีสะอาด

1)      การวางแผนและการจัดองค์กร

2)      การประเมินศักยภาพเบื้องต้น

3)      การประเมินรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้

4)      ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

5)      ทบทวนผลสรุปมาตรฐานการทำงานและ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการวางแผนและจัดการ มีการสำรวจข้อมูล ทำการประเมินเบื้องต้น และทำการประเมินในขั้นตอนต่อมา โดยในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้นจะเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนภาพกระบวนการผลิต พิจารณาการป้อนเข้าและการจ่ายออกของวัตถุดิบ ของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ จัดทำสมดุลมวลสาร ทำให้ทราบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้น รวมทั้งทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียอันนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยทางเลือกที่นำเสนอต้องมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และทางเทคนิคสามารถคืนทุนได้ในระยะสั้น เมื่อคำนวณได้แล้วจึงดำเนินการ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Visitors: 129,118