ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training  and Development Management  Improvement)  อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

งค์กรของท่านกำลังพบกับอุปปสรรคเหล่านี้บ้างไหม ?

o   กำลังดำเนินการจัดระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยู่ แต่ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

o   จะกำหนด Training KPI ทั้งที แต่ก็มีแค่เรื่องพื้นๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม อัตราการฝึกอบรมที่จัดได้ตามแผน ฯ

o   มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร แต่ยังไม่รู้จะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายขององค์กร หรือความต้องการผู้บริหาร ?

o   มีการทำ Training Needs Survey แต่หัวข้อก็เดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาทุกๆปี

o   มีการจัดทำ Training Road Map แล้ว ต่ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Career Path 

o   จะประเมินและติดตามผลแบบไหนดี ให้การฝึกอบรมคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

o   ฯลฯ

แล้วท่านจะหาทางออกอย่างไรดี ในการพัฒนา “คน” ให้เป็น “ทุนมุนษย์ (Human Capital)” ที่มีมูลค่าเพิ่มในตัวเอง

เรามีทางออกให้ท่าน...จากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารงานฝึกอบรม ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถนำแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้งานได้จริงหลังจากจบการอบรมสัมมนา  เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) โดยในเนื้อหาของหลักสูตรจะทำให้ท่านทราบว่า ต้องทำอะไร ? (What) และ ทำอย่างไร ? (How to) ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมืออาชีพสมัยใหม่

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิค ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบ MHRD (Modern Human Resources Development)
  2. สามารถกำหนดและวิเคราะห์หา Training Needs จาก Competency ที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงานได้
  3. สามารถจัดทำ Training Road Map ได้
  4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารงานฝึกอบรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1   :  ภาพรวมในการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการฝึกอบรม

o  ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรม

o  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร VS วิสัยทัศน์องค์กร

o  ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรมสมัยใหม่ (Modern Training System)

ส่วนที่ 2   :   แนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดผลของการฝึกอบรม (Training KPI)

o  การกำหนด Training KPI ในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 3   :   วิธีการเฟ้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร

o  แหล่งในการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร

Workshop : การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมด้วย Competency

ส่วนที่ 4   :  วิธีการจัดทำแผนฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training Plan) ให้สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของธุรกิจ

o  แผนฝึกอบรม 6 ระดับ ที่ทุกองค์กรควรจะมี

o  แผนฝึกอบรมระดับที่ 1 แผนงานระบบการบริหารการฝึกอบรม (Training Master Plan)

ตัวอย่าง : Training Master Plan

o  แผนฝึกอบรมระดับที่ 2 แผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map : TRM)

Workshop : จัดทำ Training Road Map

o  แผนฝึกอบรมระดับที่ 3 แผนฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) แบบ Visual Control

o  แผนฝึกอบรมระดับที่ 4 แผนการสอนและแนะนำงาน (OJT Plan)

o  แผนฝึกอบรมระดับที่ 5 แผนพัฒนากลุ่มบุคคล (Group Development Plan : GDP)

ส่วนที่ 5   :   เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ใช้งานได้จริงภายในองค์กร

o  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม แบบ 3 Know

ส่วนที่  6   :  เทคนิคการสร้างครูพี่เลี้ยงภายในองค์กร

o  การคัดเลือกครูพี่เลี้ยงภายในบนพื้นฐานของ Competency & Knowledge Management

ส่วนที่ 7   :  เทคนิคบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ

o  ขั้นตอนการบริหารโครงการฝึกอบรม 3 ระยะ

ตัวอย่าง : Check List สำหรับการบริหารโครงการฝึกอบรม

o  วิธีการบริหารจัดการวิทยากร

ส่วนที่ 8   :  การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)

o  การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ Matrix

ตัวอย่าง : การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ Matrix

o  การจัดทำรายงานการบริหารผลการฝึกอบรม (Training Management Report)

ส่วนที่ 9   :  การบันทึกประวัติการฝึกอบรม

o  การใช้ Excel ในการบันทึกประวัติการฝึกอบรมแบบ Radar Chart

ตัวอย่าง : การบันทึกประวัติการฝึกอบรมแบบ Radar Chart 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน    ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการทุกฝ่ายงาน และนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

Visitors: 122,244