เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ (Easy Key Performance Indicator to Practices) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ได้นำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การประเมินหรือวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ที่เป็นชัดเจนเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ใน         เชิงของตัวเลข โดยเฉพาะการประเมินผล Performance และ Compeytency  ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็น        อย่างเร่งด่วนที่องค์กรต้องเร่งรัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบและกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ขององค์การ และต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan) รวมทั้งการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และบุคคล ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานขององค์การ (Competitive Advantage)

แต่ในการจัดทำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับคำถามที่ว่า

o   องค์การกำหนดยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ไว้แล้ว แต่ระดับหน่วยงานจะกำหนด KPI อย่างไรให้สอดคล้อง ?

o   KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?

o   อ้าว ! แล้วแต่ละหน่วยงานต้องมี KPI ให้ครบทั้ง 4 ด้าน (BSC) ขององค์กรหรือไม่ ?

o   KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?

o   แล้วเราจะกำหนดเป้าหมายแต่ละฝ่าย/แผนกที่เราดูแลแบบไหนดี ให้เป็น SMART GOALS ที่สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรดีล่ะ ?

o   แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?

o   แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?

o   จะเชื่อมโยงตัวชี้วัดและเป้าหมายไปสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบไหนถึงจะเหมาะสม ? 

หลักสูตรฝึกอบรมมีคำตอบจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานและ KPI มากว่า 12 ปี ของวิทยากร มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยองค์กรของท่านได้ โดยเรียนรู้แบบกระชับ มี Workshop ที่เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้จริง โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ KPI มาก่อน

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

  1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
  2. เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของ KPI
  3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPI กับกลยุทธ์ขององค์กร
  4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPI ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
  6. สามารถเชื่อมโยง KPI สูู่การประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ให้การสนับสนุนการบริหารงานตามกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติงานขององค์การ ด้วยการดำเนินงานตาม KPI ที่กำหนดไว้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators

o   Performance Control Tools

o   KPI คือ อะไร ?

o   ความสำคัญของ KPI และประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้งานในองค์การ

o   5 หลักในการออกแบบ KPI ให้ได้ผล

o   4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้ได้มีประสิทธิผล

o   KPIs ในองค์กรที่ดี มีกี่ระดับ ?

ส่วนที่  2  :  แนวทางในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

o   Balance Scorecard เครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ

o   การกำหนดและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

o   แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ของ KPI ในองค์การ

o   แนวทางการออกแบบและกำหนด KPI ระดับหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI ขององค์การ

o   ตัวอย่าง : หัวข้อ KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

o   Workshop 1 : การออกแบบและกำหนด KPI ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์การ

o   PQQCDSSMEEI ปัจจัยในการกำหนดตัวชี้วัด

o   Workshop 2 : การออกแบบ และจัดทำ KPI ระดับหน่วยงาน

o   ความเชื่อมโยงของ KPI กับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

o   การจัดทำ KPI ระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับ Action Plan ในระบบ ISO9001:2008

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับบุคคล (Individual KPIs)

o   การจัดทำ Individual KPIs จากใบกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานงาน (Function Matrix)

o   การจัดทำ Individual KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

o   ตัวอย่าง : Modern Job Description ที่มี KPI

ส่วนที่ 5  :  การเชื่อมโยง KPI สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

o   การเชื่อมโยง KPI สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   แนวทางการกำหนดปัจจัย และน้ำหนัก KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ตัวอย่าง : การกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

o   การเชื่อมโยง KPI ทั้ง 4 ระดับไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI ของหน่วยงานและรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

             

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

o   การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม

o   การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการนำเสนองาน

o   การตอบข้อซักถาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง QMR ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก คณะกรรมการ ISO และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Visitors: 49,108