เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ (Superior Action Plan Techniques) โดยอาจารย์ ธนุเดช ธานี

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่จึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ จะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือทบทวนแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างไร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานกว่า 20 ปี ของวิทยากร ที่จะช่วยส่งเสริมเทคนิคการวางแผนการดำเนินงานอย่างเหนือชั้นให้กับท่านและองค์กรของท่าน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการของการวางแผน
 2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้  :

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์

 • ภาพรวมของกระบวนการธุรกิจในการตอบสนอง “ความต้องการของลูกค้า”
 • ความหมาย และความสำคัญของแผนงาน
 • ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการ
 • ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • ผู้บริหารกับการวางแผนกลยุทธ์
 • การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการแปลงนโยบายและเป้าหมายสู่กลยุทธ์ฝ่ายงาน

ส่วนที่ 2 : การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนองค์กร

 • ระดับกลยุทธ์กับการกระจายเป้าหมาย
 • กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • Workshop เชิงปฏิบัติการ : จัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ 
 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Measurement)

ส่วนที่ 3 : การตรวจติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน

 •    ขั้นตอนการตรวจติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
 •    เทคนิคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 •    การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 •    สิ่งที่ผู้บริหารต้องการทราบจากรายงานผลการดำเนินงาน
 •    การนำเสนอรายงานอย่างมีระดับ
 •    แบบการนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ : ฝึกจัดทำ Action Plan ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น 

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

Visitors: 49,311