เทคนิคการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ (Superior Action Plan Techniques)

หลักการและเหตุผล : 

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ (Corporate KPIs) ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีการบริหารแผนงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารสมัยใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการวางแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการบริหารแผนงาน ด้วยการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่? จะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือทบทวนแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างไร? เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานกว่า 20 ปี ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเสริมสร้างเทคนิคการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้นแบบมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการบริหารแผนงาน
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน (Functional KPIs)

  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ 

            o     ภาพรวมของกระบวนการธุรกิจในการตอบสนอง “ความต้องการของลูกค้า” 

            o     ความหมาย และความสำคัญของแผนงาน 

            o     ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการ  

            o     ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 

            o     ผู้บริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ 

            o     แปลงกลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard (BSC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

            o     ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการแปลงนโยบายและเป้าหมายสู่กลยุทธ์ฝ่ายงาน 

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

            o     ระดับกลยุทธ์กับการกระจายเป้าหมาย 

            o     กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

            o     แนวทางการกำหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Measurement) 

            o     ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA 

            o     ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

            o     Workshop เชิงปฏิบัติการ : จัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ 

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการบริหารแผนงาน ด้วยการควบคุม ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงา 

            o     ขั้นตอนการควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 

            o     เทคนิคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

            o     แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

            o     สิ่งที่ผู้บริหารต้องการทราบจากรายงานผลการดำเนินงาน 

            o     แบบการนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำแผน และการบริหารแผนงาน  

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ : ฝึกจัดทำ Action Plan

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

Visitors: 59,792