เทคนิคการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น (Superior Action Plan Techniques for Middle Management) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล : 

องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและปัจจัยความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ให้ทันสถานการณ์ของการแข่งขันทางธุรกิจที่รวดเร็วและรุนแรง  การที่องค์กรจะบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายได้ (Corporate KPIs) ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีการบริหารแผนงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการบริหารแผนงาน ด้วยการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่? จะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือทบทวนแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างไร? เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาต่อยอดพัฒนามาจาก Effective Action Plan จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาในการจัดทำและบริหารแผนการปฏิบัติงานกว่า 28 ปี ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กรของท่าน เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้นแบบมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการบริหารแผนงาน
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้นแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน
  3. เพื่อเป็นกเรเสริมสร้างเทคนิคในการบริหารแผนงาน ด้วยการควบคุม ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน (Functional KPIs)

  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของการบริหารจัดการและการบริหารกลยุทธ์ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้

            o     ทำไมต้องบริหารจัดการ ?

            o     3 องค์ประกอบของบริหารการจัดการ

            o     4 ปัจจัยในการแข่งขันของสินค้าและบริการที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

            o     4 บทบาทพื้นฐานในการบริหารจัดการ

            o     ความหมาย และความสำคัญของแผนงาน

            o     ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการ

            o     ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการบริหารงาน (Goal Setting for Management)

            o     แปลงกลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard (BSC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขององค์กร

            o     เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

            o     ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการแปลงนโยบายและเป้าหมายสู่กลยุทธ์ฝ่ายงาน

            o     การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Action Plan) 

            o     กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            o     แนวทางการกำหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Measurement)

            o     แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA

            o     เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน

            o     ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

            o     Workshop : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

            o     4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้บริหารระดับต้องจัดทำ (Important Action Plan)

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการบริหารแผนงาน ด้วยการควบคุม ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน (Plan Management)

            o     ขั้นตอนการควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

            o     เทคนิคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

            o     แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

            o     สิ่งที่ผู้บริหารต้องการทราบจากรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการบริหารเวลา (Time Management)

           o    การวางแผนงานกับการบริหารเวลา

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำแผน และการบริหารแผนงาน  

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ : ฝึกจัดทำ Action Plan

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

Visitors: 122,249