กลุ่มหลักสูตร การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Happy Employee Engagement and Teamwork)

เราขอร่วมสรรสร้างนวัตกรรม (Innovation) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ... ในการสร้างความสุข (Happiness) ความผูกพัน (Employee Engagement) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ให้เกิดขึ้นในองค์ของท่านด้วย กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานของคนไทย ค่ะ

Visitors: 51,591